2021, Komunidade Ataúro Esporta Budu-Tasi ba Japaun Besik Tonelada 8.000

March 20, 2023

Seaweed Planting

Photo copied from TATOLI News/Author Unknown

Díli, 20 Marsu 2023 - Sekretariu Estadu Ambiente (SEA), Demétrio do Amaral de Carvalho, hateten durante tinan 2021, komunidade Atauro halo ona esportasaun budu-tasi ba merkadu internasionál iha Japaun besik Tonelada 8.000.

"lta iha dadus tinan 2021, comunidade Ataúro halo esportasaun budu-tasi ba merkadu internasionál iha Japaun besik 8.000 Toneladas, no tinan ida ne'e sei haruka tan Tonelada balu. Ida ne'e, hatudu katak budu-tasi bainhira ita dezenvolve di' ak fó rendimentu di'ak mos ba família. Tanba hosi esportasaun ne'e komunidade uma-kain 100 hanesan hetan osan milliaun $1," Demétrio do Amaral de Carvalho dehan ba Agencia Tatoli, iha nia knaar-fatin, Bebora, Dili, segunda ne 'e.

Nia hatutan, iha konseitu ekonómia azul hare hosi buat barak parte rai-maran no tasi-nian. Ba parte tasi nian bele haree hosi ikan, ahu-ruin no liuliu budu-tasi no seluk tan.

Nia dehan, comunidade Ataúro ne’ebe esporta budu-tasi ba rai-liur ne’e, liuhosi programa ekonómia azul ne’ebe sira nian investimentu ba budu-tasi hetan apoiu hosi Programa Nasaun Unidas ba Dezenvolvimentu (PNUD).

Projetu ne’e hahú 2021 iha ambitu implementasaun Fundu Objetivu Dezenvolvimentu Sustentavel (ODS) hosi Organizasaun Nasoins Unidas (ONU) no PNUD, ne’ebe apoiu tekniku no finanseiru ba Timor-Leste hodi dezenvolve Roteiru Finansimentu ba Ekonómia Azul.

Nia dehan, produsaun budu-tasi ne’e rasik iha vantajen boot ba rendimentu família nian bainhira ema kuidadu. Timor-Leste iha poténsia presiza duni explora iha investimentu ba budu-tasi ne’e rasik iha área tasi-ibun sira iha nasaun ida ne’e.

“Maibé investimentu ida ne’e, ita tenke fahe area balu ba turizmu no agro negósiu marina atu utiliza zona produsaun sira ne’e tuir akordu ho nesesidade poténsia kosteira nian,” Demétrio hateten.

 

*Artigu ne'e fahe tutan husi TATOLI News. Fontes original husi artigu ne'e bele asesu husi link ida ne'e : https://tatoli.tl/2023/03/20/2021-komunidade-atauro-esporta-budu-tasi-ba-japaun-besik-tonelada-8-000/

*This article is shared from TATOLI News. The original source of this article can be find in this link : https://tatoli.tl/2023/03/20/2021-komunidade-atauro-esporta-budu-tasi-ba-japaun-besik-tonelada-8-000/