Crna Gora u Atlanti predstavila Metodologiju za procjenu primjene antikorupcijskih mjera

December 13, 2023

 

Crnogorska delegacija, koju čine predstavnici i predstavnice Agencije za sprječavanje korupcije i Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Crnoj Gori predstavili su Metodologiju za procjenu primjene antikorupcijskih mjera na najvećoj globalnoj antikorupcijskoj konferenciji Atlanti.

10. zasijedanje Konferencije država potpisnica Konvencije UN protiv korupcije (UNCAC)  – COSP u glavnom gradu američke države Džordžija okuplja globalne lidere, koji razgovaraju o daljim pravcima međunarodne zajednice u prevenciji i borbi protiv korupcije. 

Prepoznajući značaj Metodologije za procjenu primjene antikorupcijskih mjera, COSP je posvetio poseban panel predstavljanju ovog dokumenta predstavnicima država članica, međunarodnih organizacija i civilnog društva, koji razmijenjuju iskustva i razmotraju izazove u mjerenju korupcije, u cilju pospješivanja antikorupcijskih mehanizama i njihovih efekata. 

Metodologiju je, na ovom najvećem globalnom antikorupcijskom okupljanju, predstavio v.d. pomoćnika direktorice Agencije, Boris Vukašinović

„Naš glavni cilj ostaje isti, a to je ne samo da dokumentujemo integritet na papiru, već da se on aktivno primjenjuje  na djelu. Naša misija je bila da podstaknemo letargične institucije, motivišemo ih da zakorače izvan zakonskog minimuma i sprovedu proaktivne mjere“, istakao je on. 

Agencija je Metodologiju izradila u saradnji sa UNDP-jem u Crnoj Gori, uz podršku UNDP Seoul Policy Centra, a inspirisana konceptom metodologije Komisije za antikorupciju i građanska prava Republike Koreje, kako bi se procijenilo da li organi vlasti sprovode antikorupcijske mjere i da li njihova primjena ima pozitivne efekte, i da bi se, u konačnom, organi vlasti podstakli da budu proaktivni prilikom planiranja i primjene antikorupcijskih mjera. 

„Zajedno sa partnerima iz UNDP-a i uz nesebičnu podršku Komisije za antikorupciju i građanska prava Republike Koreje, razvili smo inovativnu Metodologiju, zansovanu na dokazima“, dodao je Vukašinović.

Agencija je do sada Metodologiju primijenila na tri sistema: državna upravasocijalna i dječja zaštita i pravosuđe, a planirano je da u periodu koji slijedi bude primijenjena i na organe vlasti u ostalim sektorima. U planu je  promocija dobre prakse i primjera kroz edukativne aktivnosti.

Generalna skupština UN usvojila je Konvenciju UN protiv korupcije 2003. godine, i to je jedini pravno obavezujući međunarodni instrument za borbu protiv korupcije. Sa 190 potpisnica, gotovo je univerzalno prihvaćena, a Crna Gora je ratifikovala Konvenciju 2005. godine.

COSP je glavno tijelo za donošenje odluka u Konvenciji UN protiv korupcije. Sve države koje su ratifikovale UNCAC po automatizmu su dio Konferencije država članica, dok ostale države (potpisnice i nepotpisnice), međuvladine i nevladine organizacije mogu aplicirati za status posmatrača na sjednicama COSP-a. COSP se sastaje svake dvije godine i usvaja rezolucije i odluke koje imaju za cilj izgradnju kapaciteta i saradnje država potpisnica u postizanju ciljeva Konvencije, kao i promovisanje i reviziju njene implementacije.