Protokoll pune për referimin për punësim për anëtarët në moshë aktive pune të skemës së ndihmës ekonomike

Protokoll pune për referimin për punësim për anëtarët në moshë aktive pune të skemës së ndihmës ekonomike

Protokoll pune për referimin për punësim për anëtarët në moshë aktive pune të skemës së ndihmës ekonomike

pdf (1MB)

Download

Protokoll pune për referimin për punësim për anëtarët në moshë aktive pune të skemës së ndihmës ekonomike

July 29, 2022

Ky është një protokoll operacional për një bashkëpunim efektiv mes Shërbimit Social Shtetëror, Zyrave Rajonale dhe Vendore të Punësimit dhe Drejtorive të Shërbimeve Sociale nëpër bashki, duke i ndihmuar në përcaktimin e qartë të roleve dhe përgjegjësive të tyre për referimin dhe punësimin e anëtarëve në moshë aktive pune nga familjet përfituese të ndihmës ekonomike. Gjithashtu protokolli përcakton procesin e bashkërendimit të punës midis tre institucioneve. 

This is an operational protocol for an effective cooperation between the State Social Services, the Regional & Local Employment Offices, and the Directorates of Social Services in municipalities, assisting them in clearly defining their roles and responsibilities for the referral and employment of active working age members from economic assistance beneficiary families. The protocol also defines the work coordination process between the three institutions.