Call for Proposals to Promote Gender Equality and End Violence Against Women through awareness raising activities and integrated social service initiatives

UNDP Albania

September 12, 2023

UNDP in the framework of the “End Violence Against Women in Albania 2023-2025" (EVAWIA) Phase II programme, is launching a Call for Proposals for NGOs to promote Gender Equality and End Violence Against Women through awareness raising activities and integrated social service initiatives. Grant proposals, following the guidelines and templates attached, must be submitted by interested NGOs to the UNDP, “End Violence Against Women in Albania” Programme, no later than 22 September 2023. Address: “End Violence Against Women in Albania” Programme, UNDP Albania, Street Bogdaneve, Eurocol Building, 7th floor, Tirana, Albania.


UNDP në kuadër të Programit “T’i Japim Fund Dhunës Ndaj Grave në Shqipëri” shpall Thirrjen për Propozime për OJF-të me qëllimin për të Promovuar Barazinë Gjinore dhe për t’i dhënë Fund Dhunës ndaj Grave, përmes rritjes së ndërgjegjësimit dhe nismave për shërbime sociale të integruara”. Propozimet, duke ndjekur udhëzimet dhe formatet bashkangjitur, duhet të dorëzohen nga organizatat e interesuara në Zyrën e Programit “T’i Japim Fund Dhunës Ndaj Grave në Shqipëri”, UNDP, jo më vonë se data 22 Shtator 2023. Adresa: United Nations Development Programme, (UNDP), Rruga Bogdaneve, Pallati Eurocol, kati i 7 (shtatë), Tiranë, Shqipëri.