Call for Proposals for NGOs

UNDP Albania

June 20, 2023

UNDP in the framework of the “Improving Community Resilience” (IRC) programme is launching a Call for Proposals for NGOs.

Grant proposals, following the guidelines and templates attached, must be submitted by interested municipalities to the UNDP, ICR Programme, no later than 07 July 2023.

Address: Improving Community Resilience (ICR) Program, UNDP Albania, Street Bogdaneve, Eurocol Building, 2d floor, Tirana, Albania.

_____

UNDP në kuadrin e Programit “Përmirësimi i Reziliencës së Komuniteteve’ (ICR) shpall Thirrje për propozime për OJF-të. 

Propozimet e granteve, duke ndjekur udhëzimet dhe formatet bashkangjitur, duhet të dorëzohen nga organizatat e interesuara në Zyrën e Programit të ICR, UNDP, jo më vonë se 07 Korrik 2023. 

Adresa: United Nations Development Programme, (UNDP), Rruga Bogdaneve, Pallati Eurocol, kati i dytë, Tiranë, Shqipëri.