Call for Proposals from Municipalities: Community-based Social Services Grants

UNDP Albania

November 3, 2023

UNDP in the framework of the UN Joint Programme “Leave No-One Behind” second phase (LNB2) is launching a Call for Proposals from Municipalities: Community-based Social Services Grants. Grant proposals, following the guidelines and templates attached, must be submitted by interested municipalities to the UNDP Office in Tirana no later than 15 December 2023. Address: UN House, "Skenderbej” Street, Gurten center, Second Floor. Tel: +355 (4)22 76 629.

Two online info sessions will be organised:

  1. On November 20th at 10.00 in the following link: https://undp.zoom.us/j/89433822572?pwd=K3VseldFamVyTUhBclNGK3kyTGprUT09

  2. On November 27th at 10.00 in the following link: https://undp.zoom.us/j/89256129463?pwd=T3BQb1l1VnllSU44SHZxaUFKQkVxdz09


UNDP në kuadrin e Programit të Përbashkët te OKB-së “Askush të mos mbetet pas/Leave no one behind” (LNB2) shpall Thirrje për propozime nga bashkitë: Grante per Shërbimet Sociale me Bazë Komunitare. Propozimet e granteve, duke ndjekur udhëzimet dhe formatet bashkangjitur, duhet të dorëzohen nga bashkitë e interesuara në Zyrën e UNDP në Tiranë jo më vonë se 15 Dhjetor 2023. Adresa: UN House, Rruga "Skenderbej”, Ndertesa Gurten, kati i dyte. Tel: +355 (4)22 76 629.

Takimet informuese online do të zhvillohen:

  1. Në datën 20 nëntor ora 10.00 në linkun: https://undp.zoom.us/j/89433822572?pwd=K3VseldFamVyTUhBclNGK3kyTGprUT09

  2. Në datën 27 nëntor ora 10.00 në linkun: https://undp.zoom.us/j/89256129463?pwd=T3BQb1l1VnllSU44SHZxaUFKQkVxdz09