Call for Proposals from Municipalities: Community-based Social Services Grants

UNDP Albania

January 10, 2023

UNDP in the framework of the UN Joint Programme “Leave No-One Behind” second phase (LNB2) is launching a Call for Proposals from Municipalities: Community-based Social Services Grants. Grant proposals, following the guidelines and templates attached, must be submitted by interested municipalities to the UNDP Office in Tirana no later than 15 February 2023. Address: UN House, "Skenderbej” Street, Gurten center, Second Floor. Tel: +355 (4)22 76 629


UNDP në kuadrin e Programit të Përbashkët te OKB-së “Askush të mos mbetet pas/Leave no one behind” (LNB2) shpall Thirrje për propozime nga bashkitë: Grante per Shërbimet Sociale me Bazë Komunitare. Propozimet e granteve, duke ndjekur udhëzimet dhe formatet bashkangjitur, duhet të dorëzohen nga bashkite e interesuara në Zyrën e UNDP në Tiranë jo më vonë se 15 Shkurt 2023. Adresa: UN House, Rruga "Skenderbej”, Ndertesa Gurten, kati i dyte. Tel: +355 (4)22 76 629