COVID-19: Mänsklig utveckling på väg att minska i år för första gången sedan 1990

Samordnade åtgärder med fokus på jämlikhet kan fortfarande begränsa effekterna av denna enorma kris: att stänga den digitala klyftan skulle minska antalet barn som för närvarande inte kan fortsätta sin utbildning på grund av skolstängningar med två tredjedelar.

20 May 2020


Stockholm, 20 maj
– Global mänsklig utveckling – det kombinerade måttet på världens utbildning, hälsa och levnadsstandard – kan i år minska för första gången sedan konceptet utvecklades på 90-talet, varnar FN:s utvecklingsprogram (UNDP) idag.

"Världen har sett många kriser under de senaste 30 åren, inklusive den globala finanskrisen 2007–09. Var och en har slagit hårt mot mänsklig utveckling, men totalt sett har de globala utvecklingsvinsterna ökat år för år," säger Achim Steiner, chef för FN:s utvecklingsprogram (UNDP). "COVID-19 – med sitt tredubbla slag mot hälsa, utbildning och inkomst – kan komma att bryta denna trend."
 


Nedgångar inom grundläggande områden för mänsklig utveckling har nu blivit kännbara i de flesta länder – rika och fattiga – och i varje region.

Den globala dödssiffran av COVID-19 har överstigit 300 000 människor, och den globala inkomsten per capita förväntas i år att falla med fyra procent.

UNDP beräknar att det "effektiva utanför-skolan-talet" – andelen barn i grundskoleåldern, justerat för att återspegla dem som inte har tillgång till Internet – indikerar att 60 procent av världens barn inte längre får en utbildning, vilket är en nivå som inte har setts sedan 1980-talet.

Den kombinerade effekten av dessa chocker kan innebära den största uppmätta tillbakagången av mänsklig utveckling någonsin.

Tillbakagången inkluderar inte andra betydande effekter, till exempel framstegen för ökad jämställdhet. Pandemins negativa effekter för kvinnor och flickor spänner över ekonomi – kvinnor tjänar och sparar mindre och upplever ökad jobbosäkerhet –, reproduktiv hälsa, oavlönat omsorgsarbete och könsbaserat våld. 

COVID-19 belyser ojämlikheter

Nedgången i mänsklig utveckling förväntas bli mycket större i utvecklingsländer med sämre förutsättningar att hantera pandemins sociala och ekonomiska effekter än i de rikare länderna.

Inom utbildning, med stängda skolor och stora skillnader i tillgång till digital undervisning, uppskattar UNDP att 86 procent av barn inom grundskoleutbildning nu hamnar utanför skolan i länder med låg mänsklig utveckling – jämfört med bara 20 procent i länder med mycket hög mänsklig utveckling.

Men med en mer jämlik tillgång till Internet – där jämförbara länder stänger den digitala klyftan, vilket är högst genomförbart – kan nuvarande utbildningsklyftor överbryggas.

Åtgärder baserade på jämlikhet och beslutsamhet kan hjälpa ekonomier och samhällen att återhämta sig och mildra de långtgående effekterna av COVID-19-pandemin.

"Denna kris visar att många kommer att halka efter om vi misslyckas med att tillföra ett jämlikhetsperspektiv i den politiska verktygslådan. Detta är särskilt viktigt för 2000-talets "nya nödvändigheter”", till exempel tillgång till Internet, som hjälper oss att dra nytta av både undervisning och sjukvård på distans, och att arbeta hemifrån," säger Pedro Conceição, chef för UNDP:s Human Development Report Office.

Att implementera jämlikhetsfokuserade strategier skulle vara ekonomiskt fördelaktigt. Enligt beräkningar skulle endast en procent av de extraordinära finanspolitiska stödpaket som världen hittills har åtagit sig för att svara på COVID-19 behövas för att stänga klyftan i tillgång till Internet för låg- och medelinkomstländer.

Vikten av jämlikhet betonas i FN:s socio-ekonomiska svarsplan mot COVID-19 som understryker en grund baserad på hållbarhet, jämställdhet och god samhällsstyrning för att kunna bygga upp ett ”nytt normalt”. Ramverket rekommenderar fem prioriterade steg för att hantera denna komplexa kris: skydda hälsosystem och -tjänster, stärka sociala skyddsnät, skydda arbetstillfällen, små och medelstora företag och anställda inom den informella sektorn, få makroekonomiska policyer att fungera för alla, och främja fred, god samhällsstyrning och tillit för att bygga en god social sammanhållning. UNDP uppmanar nu det internationella samfundet att snabbt investera i utvecklingsländernas förmåga att ta dessa steg.


Länk till “Human Development Perspectives COVID-19: Assessing the Impact, Envisioning the Recovery”: http://hdr.undp.org/en/hdp-covid


För mer information och mediaintervjuer, kontakta:
Caroline Åberg, caroline.aberg@undp.org, +46 705 479 342