Концепција за средно образование на возрасните

Концепција за средно образование на возрасните

pdf (1MB)

Download

Концепција за средно образование на возрасните

December 9, 2022

Образованието на возрасните во меѓународни рамки се препознава како суштински двигател на општествениот развој и на економскиот раст. Тоа игра клучна улога во создавањето подобри работни места, го зголемува квалитетот на животот, го унапредува личниот развој и активното граѓанство. Од тие причини, образованието на возрасните во рамките на ЕУ во последните две децении претставува и политички приоритет.