ANALIZË E GJENDJES me të drejtat e personave me aftësi të kufizuara në Republikën e Maqedonisë së Veriut - 2021

ANALIZË E GJENDJES me të drejtat e personave me aftësi të kufizuara në Republikën e Maqedonisë së Veriut - 2021

pdf (1MB)

Download

ANALIZË E GJENDJES me të drejtat e personave me aftësi të kufizuara në Republikën e Maqedonisë së Veriut - 2021

December 20, 2022

Agjencitë e OKB-së në Republikën e Maqedonisë së Veriut (në tekstin e mëtejmë: RMV), kanë kryer aktivitete në përputhje me KPS-në për të bërë një analizë të situatës me çështjen e aftësisë së kufizuar (në tekstin e mëtejmë: Analizë).1 Qëllimi i analizës është të identifikojë parakushtet bazë për përfshirjen e aftësisë së kufizuar në rrjedhat kryesore të shoqërisë dhe të identifikojë pengesat dhe sfidat kryesore në arritjen e të drejtave themelore të njeriut për personat me aftësi të kufizuara. Në të njëjtën kohë, analiza duhet t’i vë në pah prioritetet dhe aktivitetet kryesore që duhet të mbështeten dhe të iniciohen në vend në periudhën e ardhshme në drejtim të përmbushjes së të drejtave për jetë individuale dhe të pavarur të kufizuara sipas KDPAK.