Анализа на состојбата на правата на лицата со попреченост во Република Северна Македонија - 2021

Анализа на состојбата на правата на лицата со попреченост во Република Северна Македонија

pdf (1MB)

Download

Анализа на состојбата на правата на лицата со попреченост во Република Северна Македонија - 2021

December 20, 2022

Агенциите на ОН во Република Северна Маке­донија (РСМ), спроведоа активности соглас­но РСР со цел да направат Анализа на состој­бата со прашањето на попреченоста (Анализа)1. Целта на анализата е да се идентификуваат ос­новните предуслови за инклузија на попреченоста во главните текови на општеството и да се иденти­фикуваат главните тесни грла и предизвици во ост­варувањето на фундаменталните човекови права на лицата со попреченост. Истовремено, Анализата го посочува и главните приоритети и активности што треба да се поддржат и иницираат во земјата во наредниот период во врска со исполнувањето на правата за индивидуален и независен живот на ли­цата со попреченост согласно КПЛП.