Plastic Pollution

June 5, 2023

 

سام کافی رسترز و برنامه توسعه ملل متحد در ایران برای آگاهی افزایی در مورد پسماند، آلودگی پلاستیکی و مصرف مسئولانه با هم همکاری می کنند.

همه ما نقش خودمان را داریم و می توانیم بخشی از راه حل باشیم.

کاهش مصرف.

استفاده مجدد.

بازیافت.

چالش:

هر دقیقه معادل یک کامیون زباله‌ی پلاستیکی به اقیانوس‌های سراسر جهان سرازیر می‌شود. تخمین زده می‌شود که تا سال ۲۰۵۰ اقیانوس‌ها بیشتر از ماهی، پلاستیک خواهند داشت (از نظر وزنی).

پلاستیک یکبار مصرف به چالشی بزرگ در جهانی تبدیل شده است که آسیب قابل توجهی به محیط زیست ما وارد می‌کند. از نی تا کیسه‌های خرید، وابستگی ما به محصولات پلاستیکی منجر به عواقب مخربی برای رودخانه‌ها، اقیانوس‌ها، حیات وحش و زنجیره غذایی می‌شود. رشد جمعیت، شهرنشینی سریع و الگوهای مصرف نیز در این امر نقش مهمی دارند.

بحران آلودگی پلاستیکی نگران کننده است، به طوری که حدود ۷ میلیارد از ۹.۲ میلیارد تُن پلاستیک تولید شده بین سال‌های ۱۹۵۰ تا ۲۰۱۷ به عنوان زباله به محل‌های دفن رسیده و یا دور ریخته می شود.

با ادامه رشد جمعیت جهان و شهری شدن جوامع مصرف کننده، تولید زباله به شدت در حال افزایش است. در طول قرن بیستم، تولید زباله ده برابر شده و این روند به ویژه در مناطق شهری هنوز ادامه دارد. تا سال ۲۰۲۵، تخمین زده می‌شود که شهرهای جهان بیش از سه برابر میزان زباله تولیدی خود در سال ۲۰۰۹ را تولید کنند.

متأسفانه، بازیافت زباله‌های پلاستیکی در جهان بسیار کم است. تنها ۹ درصد از کل زباله‌های پلاستیکی تولید شده بازیافت شده است که تقریباً ۱۲ درصد آن سوزانده می‌شود. ۷۹ درصد باقیمانده، در محل‌های دفن زباله، زباله دانی‌ها و یا محیط طبیعی جمع می‌شوند. بازیافت در کاهش ضایعات و حفظ منابع بسیار مهم است. به عنوان مثال، بازیافت یک تُن کاغذ می تواند ۱۷ درخت را نجات دهد و ۵۰ درصد از آب مصرفی در تولید کاغذ را حفظ کند.

خوشبختانه رویکرد مثبتی برای رسیدگی به این موضوع وجود دارد. فلسفه به صفر رساندن پسماندها، طراحی مجدد محصولات را برای اولویت‌بندی استفاده مجدد ترویج می‌ًدهد و نیاز به وسایل دور ریختنی را از بین می‌برد.

راهکارها:

حل بحران پلاستیک نیازمند راه‌حل‌های جامع از جمله مقررات سخت‌گیرانه‌تر، افزایش تلاش‌های بازیافت، و مشوق‌هایی برای کاهش تولید پلاستیک جدید و ترویج جایگزین‌ها است. با این حال، ما نیز به عنوان یک فرد می‌توانیم با انجام اقدامات زیر نقش بسزایی در مبارزه با این بحران زیست محیطی ایفا کنیم:

کاهش استفاده مجدد و بازیافت! پیش قدم شوید و با تغییر عادات ساده در برنامه روزانه خود اقدام کنید:

سبک زندگی چرخشی  را پیش بگیرید: با انتخاب جایگزین‌های پایدار مانند لیوان‌های قهوه، بطری‌های آب و بسته بندی مواد غذایی قابل استفاده مجدد، می توانیم فعالانه با زباله‌های پلاستیکی مبارزه کنیم. پذیرش یک سبک زندگی چرخشی اتکای ما به اقلام پلاستیکی یکبار مصرف را کاهش می‌دهد و استفاده مجدد از محصولات را گسترش می دهد.

هنگام خرید کیسه‌های قابل استفاده مجدد خود را همراه داشته باشید: برای کاهش اثرات زیست محیطی، کاهش  استفاده از کیسه‌های پلاستیکی هنگام خرید بسیار مهم است. تجزیه این کیسه‌ها به دلیل ترکیبات پتروشیمی تجدید ناپذیر ممکن است تا هزار سال طول بکشد. همراه داشتن یک کیسه قابل استفاده مجدد هنگام خرید به کاهش تقاضا برای کیسه‌های پلاستیکی کمک می کند.

لوازم بهداشتی فاقد پلاستیک را انتخاب کنید: محصولات مراقبت شخصی عامل مهمی در آلودگی میکروپلاستیک در اقیانوس‌های ما هستند. انتخاب جایگزین‌های بدون پلاستیک برای شستشوی صورت، کرم روز، آرایش، دئودورانت، شامپو و سایر لوازم بهداشتی می تواند از ورود میکروپلاستیک ها به اکوسیستم دریایی جلوگیری کند.

سیگار را ترک کنید: زباله‌های مرتبط با سیگار، مانند فیلترهای پلاستیکی و مواد شیمیایی سمی از میلیاردها سیگار فروخته شده در سراسر جهان، یک تهدید زیست محیطی بزرگ است. دفع مسئولانه ته سیگارها برای جلوگیری از آلوده کردن محل‌های دفن زباله و اقیانوس‌ها و حفاظت از گونه‌های دریایی ضروری است.

به کمپین‌های پاکسازی بپیوندید: زباله‌های پلاستیکی در محیط‌های مختلف از جمله پارک‌ها، رودخانه‌ها و سواحل فراگیر هستند. با مشارکت فعال در کمپین‌‌‌های پاکسازی محلی و جهانی، می‌توانیم به طور مستقیم به حذف پلاستیک از محیط زیست و جلوگیری از آلودگی بیشتر کمک کنیم.

با اجرای این راه‌حل‌ها و ترویج یک تغییر رفتار جمعی، همه ما می‌توانیم تأثیر به سزایی در مبارزه با افزایش هزینه‌های پلاستیکی بر روی سیاره زمین داشته باشیم.

 

Sam coffee roasters and UNDP Iran have joined forces to raise awareness about waste, plastic pollution and responsible consumption.


We all have a role to play and can be part of the solution.

Reduce.
Reuse.
Recycle.

The Challenge:

Each minute, the equivalent to a garbage truck full of plastic  is dumped into the oceans around the world. It estimated that by the year 2050 oceans will have more plastic than fish (by weight).

Disposable plastic has become a major global challenge, causing significant harm to our environment. From straws to shopping bags, our dependence on plastic products is leading to devastating consequences for rivers, oceans, wildlife, and the food chain. Population growth, rapid urbanization and consumption patterns play a critical role.

This plastic pollution crisis is alarming, with about 7 billion out of 9.2 billion tonnes of plastic produced between 1950 and 2017 ending up as waste in landfills or being discarded.

As the world population continues to grow and consumer societies become more urbanized, waste production is skyrocketing. Throughout the 20th century, waste generation increased tenfold, and this trend persists, particularly in urban areas. By 2025, it is estimated that the world's cities will produce over three times the amount of waste they did in 2009.

Unfortunately, the global recycling of plastic waste remains dismally low. Only 9% of all plastic waste ever produced has been recycled, with approximately 12% being incinerated. The rest, a staggering 79%, accumulates in landfills, dumps, or the natural environment. Recycling is crucial in reducing waste and conserving resources. For instance, recycling a tonne of paper can save 17 trees and conserve 50% of the water used in paper production.

Thankfully, there is a positive approach to address this issue. The zero waste philosophy promotes the redesign of products to prioritize reusal, eliminating the need for disposables.

The Solutions:

Resolving the plastic crisis requires comprehensive solutions, including stricter regulations, increased recycling efforts, and incentives to reduce the production of new plastic and promotion of alternatives. However, as individuals, we can also play a significant role in combating this environmental crisis by taking the following actions:

Reduce-Reuse and Recycle! Become a leader and take action by changing simple habits in your daily routine:

Embrace a Circular Lifestyle: By opting for sustainable alternatives like reusable coffee mugs, water bottles, and food packaging, we can actively combat plastic waste. Embracing a circular lifestyle reduces our reliance on single-use plastic items and encourages the reuse of products.

Bring your own reusable bag when shopping: To mitigate the environmental impact, it is crucial to reduce plastic bags while shopping. These bags can take up to 1000 years to decompose due to their non-renewable petrochemical composition. Bringing a reusable bag when shopping helps reduce the demand for plastic bags.

Opt for Plastic-Free Toiletries: Personal care products are significant contributors to microplastic pollution in our oceans. Choosing plastic-free alternatives for face wash, day cream, makeup, deodorant, shampoo, and other toiletries can prevent the entry of microplastics into the marine ecosystem.

Quit Smoking: Smoking-related waste, such as plastic filters and toxic chemicals from billions of cigarettes sold worldwide, poses a severe environmental threat. Responsible disposal of cigarette butts is essential to prevent them from polluting landfills and oceans, safeguarding marine species.

Join Cleanup Movements: Plastic waste is pervasive in various environments, including parks, rivers, and beaches. By actively participating in local and global cleanup movements, we can directly contribute to removing plastic from the environment and preventing further pollution.

By implementing these solutions and promoting a collective shift in behavior, we can all make a meaningful impact in combating the mounting toll plastic takes on our planet.

Plastic in nature

Photo by Kamyar Minoukadeh