Alle yksi prosentti maailman naisista ja tytöistä elää maissa, joissa naiset ovat voimaantuneita ja sukupuolten välinen kuilu on pieni

Uudet indeksit paljastavat, että naiset saavuttavat maailmanlaajuisesti vain 60 prosenttia potentiaalistaan.

18. July 2023

Maailmanlaajuisesti naisten voimaantuminen on vähäistä ja suuret sukupuolten väliset kuilut sen sijaan sitäkin yleisempiä.

UNDP Tadžikistan

Kigali, 18. heinäkuuta 2023 – Yksikään maa ei ole saavuttanut täyttä sukupuolten tasa-arvoa, ja alle yksi prosentti maailman naisista ja tytöistä elää maissa, joissa naiset ovat voimaantuneita ja sukupuolten välinen kuilu on pieni, toteaa UN Womenin ja UNDP:n uusi raportti, joka julkaistiin tänään Women Deliver- konferenssissa. Raportti tarjoaa ensimmäistä kertaa kattavan kuvan naisten ja tyttöjen inhimillisestä kehityksestä.


Uudessa raportissa YK:n tasa-arvojärjestö UN Women ja YK:n kehitysohjelma UNDP yhdistävät voimansa ja ehdottavat naisten voimaantumisindeksiä (Women’s Empowerment Index – WEI) ja globaalia sukupuolten tasa-arvoindeksiä (Global Gender Parity Index – GGPI) kaksoisparametriksi, jonka avulla sukupuolten tasa-arvoa ja naisten voimaantumista voidaan mitata globaalisti. Yhdessä nämä kaksi indeksiä tarjoavat erilaisia, mutta täydentäviä näkökulmia naisten inhimillisen kehityksen, aseman ja vapauksien arvioimiseen. Ne valaisevat naisten maailmanlaajuisesti kohtaamia moniulotteisia haasteita ja ohjaavat kohti tarvittavia toimia ja poliittisia uudistuksia.


Analyysi yhteensä 114 maasta osoittaa, että naisten oikeuksia ja vapautta tehdä valintoja sekä tarttua erilaisiin mahdollisuuksiin on suurelta osin rajoitettu. Naisten voimaantuminen on vähäistä ja suuret sukupuolten väliset kuilut sen sijaan sitäkin yleisempiä.


Naisten voimaantumisindeksi WEI mittaa naisten asemaa ja vapauksia tehdä valintoja ja tarttua erilaisiin mahdollisuuksiin neljällä eri osa-alueella: terveys, koulutus, osallisuus ja päätöksenteko. Lisäksi viidentenä kategoriana WEI huomioi naisiin kohdistuvan väkivallan. Globaali sukupuolten tasa-arvoindeksi GGPI arvioi naisten asemaa suhteessa miehiin samoilla inhimillisen kehityksen osa-alueilla: terveys, koulutus, osallisuus ja päätöksenteko.


WEI:n asteikon mukaan naiset kykenevät maailmanlaajuisesti saavuttamaan keskimäärin vain 60 prosenttia potentiaalistaan. GGPI:n mittapuulla tarkasteltuna naiset saavuttavat keskimäärin 72 prosenttia siitä, mitä miehet saavuttavat keskeisillä inhimillisen kehityksen ulottuvuuksilla. Tämä merkitsee 28 prosentin suuruista kuilua sukupuolten välillä.


"Kestävän kehityksen tavoitteiden myötä kansainvälinen yhteisö on sitoutunut vahvasti edistämään sukupuolten tasa-arvoa ja naisten voimaantumista. Nämä uudet indeksit kuitenkin osoittavat selvästi, että naisten täysi potentiaali jää edelleen toteutumatta maasta riippumatta, ja suuret sukupuolten väliset kuilut ovat yleisiä, mikä hidastaa ja jopa estää edistymisen kaikkien kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa", sanoo UN Womenin pääjohtaja Sima Bahous. "Tarvitaan jatkuvia ponnisteluja, jotta lupaus sukupuolten tasa-arvosta täyttyy, naisten ja tyttöjen ihmisoikeudet turvataan ja heidän perusoikeuksiensa toteutuminen varmistetaan", Bahous lisää.


Raportti korostaa, että alle 1 prosenttia naisista ja tytöistä elää maissa, joissa sekä naisten voimaantumisen taso että sukupuolten tasa-arvo ovat korkeat, kun taas yli 90 prosenttia maailman naisista – eli yhteensä 3,1 miljardia naista ja tyttöä – asuu maissa, joissa on todistettavissa suuria puutteita naisten voimaantumisessa sekä huomattava kuilu sukupuolten tasa-arvossa.


"Tämä silmiä avaava analyysi osoittaa, että korkea inhimillinen kehitys ei yksinään ole riittävä edellytys [kehitykselle tasa-arvokysymyksissä], sillä yli puolet maista, joissa naisten voimaantumisen ja globaalin tasa-arvon indeksit ovat matalia tai keskitasoisia kuuluvat yhtä aikaa erittäin korkean ja korkean inhimillisen kehityksen kategorioihin"

            - UNDP:n pääjohtaja Achim Steiner. 

"Liian monet naiset ja tytöt elävät maissa, jotka sallivat heidän saavuttavan vain murto-osan potentiaalistaan. Nämä tuoreen raportin tarjoamat tulokset ovat loppujen lopuksi suunniteltu edistämään todellisten muutosten aikaansaamista - ihmisten hyväksi."


WEI ja GGPI ovat hyödyllisiä työkaluja päättäjille, sillä ne tarjoavat todistusaineistoa tämänhetkisestä tilanteesta sekä ehdottavat kiireellisiä toimenpiteitä naisten voimaantumisen ja sukupuolten välisen kuilun kiinnikuromiseksi. Indeksit paljastavat tarpeen laaja-alaisille politiikkatoimille seuraavilla osa-alueilla:

  • Terveys: Meidän täytyy tukea ja edistää pitkän ja terveen elämän toteutumista kaikille, keskittyen erityisesti universaaliin pääsyyn seksuaali- ja lisääntymisterveyspalvelujen piiriin.
  • Tasa-arvoinen koulutus: Meidän täytyy paikata sukupuolten välisiä eroja taidoissa ja koulutuksen laadussa, erityisesti luonnontieteiden, teknologian, matematiikan ja teknillisten alojen osalta, jotta naiset ja tytöt voimaantuvat myös digitalisaation avulla. 
  • Työn ja muun elämän tasapaino sekä perheiden tuki: Meidän täytyy panostaa sellaisiin toimiin ja palveluihin, jotka edistävät työn ja muun elämän yhteensovittamista, mukaan lukien kohtuuhintaiset ja laadukkaat lastenhoitopalvelut, vanhempainvapaajärjestelmät ja joustavat työjärjestelyt.
  • Naisten tasa-arvoinen osallistuminen: Meidän täytyy laatia tavoitteet ja käytännön suunnitelmat tasa-arvoisen edustuksen saavuttamiseksi kaikilla julkisen elämän osa-alueilla sekä poistaa syrjivät lait ja säännökset, jotka estävät naisten ylenemisen.
  • Naisiin kohdistuva väkivalta: Meidän täytyy tehdä konkreettisia toimenpiteitä väkivallan ennaltaehkäisemiseksi, sosiaalisten normien muuttamiseksi sekä syrjivien lakien ja politiikkatoimien poistamiseksi.

Indeksit toimivat katalyyttinä muutokselle, sillä ne mahdollistavat kattavan seurannan sekä arvioinnin edistymisestä ja maiden välisistä kuiluista. Saamme indeksit käyttöön ratkaisevalla hetkellä maailmanlaajuisten haasteiden uhatessa heikentää inhimillistä kehitystä ja pahentaa jo olemassa olevaa sukupuolten epätasa-arvoa. Hyödyntämällä näitä indeksejä päättäjät, sidosryhmät ja yhteisöt voivat ryhtyä oikeisiin toimiin ja ottaa edistysaskeleita kohti oikeudenmukaisempaa ja osallistavampaa maailmaa.


Maailma on kriittisessä risteyskohdassa. Tämä raportti on merkittävä panos kestävän kehityksen tavoitteiden tilannekatsaukseen ja yksi niistä keinoista, joilla voimme edistää jokaista 17 tavoitetta ennen SDG Summit -huippukokousta tämän vuoden syyskuussa.


Ainoastaan kuusi maata on saavuttanut korkean tason sekä naisten voimaantumisindeksin ja sukupuolten tasa-arvoindeksin asteikoilla – muista Pohjoismaista poiketen Suomi ei ole kuuden kärkimaan joukossa. Tämä johtuu siitä, että naisten voimaantumisindeksi WEI:n mukaan Suomi lukeutuu korkeimman kategorian (high women’s empowerment) sijaan korkeamman keskitason maihin (upper-middle women’s empowerement). Suomen luvut ovat negatiivisesti poikkeavia kahdessa kategoriassa: naisten työssäkäynti lasten ollessa pieniä sekä naisten ja tyttöjen kokema parisuhdeväkivalta.

Raportti saatavilla osoitteissa:

UNDP

UN Women

Tietoa UN Womenista

UN Women on YK:n tasa-arvojärjestö, joka keskittyy työssään sukupuolten tasa-arvoon ja naisten voimaantumiseen. Järjestö toimii maailmanlaajuisena naisten ja tyttöjen puolestapuhujana ja se perustettiin kiihdyttämään edistymistä heidän tarpeidensa täyttämisessä ympäri maailman.

Tietoa UNDP:stä

UNDP on YK:n johtava kehitysjärjestö, joka taistelee köyhyyttä, eriarvoisuutta ja ilmastonmuutosta vastaan. Työskentelemme laajan asiantuntijaverkostomme ja kumppaneidemme kanssa 170 eri maassa ja alueella auttaaksemme kansoja rakentamaan kestäviä ratkaisuja ihmisten ja planeetan hyväksi.