Podrška UNDP-a uvođenju rodnih principa u rad javne uprave

April 26, 2024
UNDP/Duško Miljanić

Podgorica, 26. april 2024. godine – Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Crnoj Gori podržaće i tokom ove godine Upravu za ljudske resurse u jačanju kapaciteta, sa posebnim fokusom na uvođenje rodnih principa u sve segmente rada ove institucije.

Sporazum o partnerstvu za rodnu ravnopravnost, koji označava kontinuitet dugogodišnjeg snažnog partnerstva između UNDP-a i Uprave za ljudske resurse, potpisali su danas Ekaterina Paniklova, stalna predstavnica UNDP-a u Crnoj Gori, i Agron Camaj, direktor Uprave za ljudske resurse.

Promovisanje rodne ravnopravnosti i osnaživanje žena važan je dio mandata UNDP-a, koji je svoj strateški pristup unapređenju agende rodne ravnopravnosti pokazao i razvijanjem „Standarda (pečata) rodne ravnopravnosti za javne institucije“ - alata kojim se osigurava integrisanje principa rodne ravnopravnosti u rad javnih institucija.

UNDP/Duško Miljanić

Sporazum predviđa zajednički rad na uspostavljanju najviših međunarodnih standarda u oblasti rodne ravnopravnosti u svim segmentima rada institucija - procese donošenja odluka, kreiranje politika, rad na izgradnji kapaciteta i strateško planiranje. Cilj ove inicijative je da Uprava za ljudske resurse postane primjer dobrog upravljanja u skladu sa konceptom ljudskih prava i rodne ravnopravnosti, i to jačajući ekspertizu zaposlenih u oblasti integrisanja rodne perspektive.

„Rodna ravnopravnost sastavni je dio svih aspekata rada UNDP-a i saradnje sa partnerima. Naša posvećenost dostizanju rodne ravnopravnosti ogleda se u brojnim inicijativama usmjerenim na osnaživanje žena, ali i stratešku i kontinuiranu podršku crnogorskim institucijama koje teže reformi, efikasnosti, inkluzivnosti i održivom razvoju. Sa našim partnerom na tom putu, Upravom za ljudske resurse, već smo radili na osnaživanju javnih službenika i službenica u oblastima kao što su rodna ravnopravnost, rodno odgovorno komuniciranje i borba protiv seksističkog govora mržnje. Prepoznajući da je jačanje kapaciteta podsticaj za individualnu, organizacionu i sistemsku promjenu, uvjereni smo da ćemo zajednički doprinijeti da rodna ravnopravnost bude više od koncepta i postane naša realnost.“
Ekaterina Paniklova, stalna predstavnica UNDP-a u Crnoj Gori
„Državne institucije moraju biti osjetljive na sve vidove diskriminacije i nejednakosti. I to ne smije biti obaveza samo onih institucija koje se, u svojim osnovnim nadležnostima, bave ljudskim pravima. Obaveza je svih nas da pronađemo model da se kroz svoje nadležnosti borimo za bolje društvo.“
Agron Camaj, direktor Uprave za ljudske resurse