Zašto nam je potrebna cirkularna ekonomija: Pobjeda prirode nad plastikom

June 5, 2023

 

U Crnoj Gori se godišnje reciklira manje od 2% ukupnog komunalnog otpada. Prema podacima Uprave za statistiku, procenat recikliranog komunalnog otpadaje isti ili čak manji nego ranijih godina. Plastiku za jednokratnu upotrebu koristimo gotovo svakodnevno, a ogromna količina otpadne ambalaže samo se odlaže ili se njom ne upravlja na pravi način. Plastika nerijetko završiu našim rijekama i u moru – Sredozemno more, čijem slivu pripada i naše Jadransko, svake godine biva zagađeno sa 570.000 tona plastičnog otpada. Toliko teži 50 Ajfelovih kula! 

Cirkularna ekonomija kao rješenje 

Šta možemo da uradimo da smanjimo količinu plastičnog otpada kojim ugrožavamo našu planetu? Model cirkularne ekonomije u potpunoj je suprotnosti u odnosu na trenutno dominantnu linearnu ekonomiju koja promoviše koncept proizvodnje “uzmi napravi, iskoristi, odbaci”. Umjesto toga, cirkularna ekonomija znači stvaranje proizvoda na način da im se maksimalno produži životni vijek, a potrošačima omogući jednak kvalitet proizvoda i usluge. Osim što ima ekoloških prednosti, cirkularni model ekonomije je jednako profitabilan kao i linearni. 

Model cirkularne ekonomije sastoji se od tri glavna stuba: 

1. proizvodnja bez otpada i uz minimalno zagađenje;

2. produženje vijeka trajanja proizvoda;

3. smanjenje ili svođenje na minimum štete po prirodu. 

 

Crna Gora je, uz podršku UNDP-a, prošle godine dobila Mapu puta ka cirkularnoj ekonomiji, kao i Nacionalnu strategiju cirkularne tranzicije do 2030. Oba dokumenta identifikuju niz preporuka čije sprovođenje dovodi do promjena, kako u ekonomiji, tako i u stanju životne sredine. Na primjer, ako iz upotrebe uklonimo sve problematične i nepotrebne plastične predmete, ako plastične proizvode koje i dalje moramo koristiti dizajniramo tako da plastiku možemo ponovo koristiti ili reciklirati, uradićemo puno – jer plastika u tom slučaju neće postati otpad ili zagađenje.  

U Crnoj Gori sistem upravljanja ambalažom/pakovanjem trenutno karakterišekorišćenje plastike za jednokratnu upotrebu i velike količine otpadne ambalaže koja se odlaže ili se njom ne upravlja na odgovarajući način. Ovo se može promijeniti upotrebom održivih materijala i kreiranjem uslova za ponovnu upotrebu pakovanja/ambalaže te sprovođenjem programa koji omogućavaju povrat ambalaže. Na taj način bismo smanjili količinu otpada i ublažili negativan uticaj otpada koji nastaje zbog nepostojanja infrastrukture za njegovu reciklažu. Ključni aspekt za sprovođenje ovih programa je edukacija i promjena navika potrošača i proizvođača te prihvatanje novih modela i rješenja. 

 

Danas, na Svjetski dan zaštite životne sredine, pozivamo građanke i građane Crne Gore da budu važni akteri procesa prelaska na cirkularnu ekonomiju. Svako od nas pojedinačno može značajno doprinijeti cilju da se smanji, i u krajnjem eliminiše, generisanje plastičnog otpada i njegovo prisustvo u životnoj sredini.

Birajmo staklene flaše za vodu, izbacimo iz upotrebe plastične slamke, pijmo kafu iz kartonskih čaša, a hranu konzumirajmo iz posuda napravljenih od biorazgradive plastike!Plastične kese možemo zamijeniti papirnim, ili još bolje – tekstilnim – koje ćemo dugo koristiti!  

Moć je u našim izborima i djelima! Zajedno možemo pobijediti  zagađenje plastikom i sačuvati planetu za buduće generacije.