Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje člana/ice Partnerskog odbora ReLOaD2 programa u Crnoj Gori

December 21, 2022

Na osnovu Projektnog dokumenta Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2), koji sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i finansira Evropska unija, kancelarija UNDP u Crnoj Gori upućuje

JAVNI POZIV

nevladinim organizacijama za predlaganje jednog/e člana/ice  

Partnerskog odbora u Crnoj Gori

Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2)

U fokusu ReLOaD2 programa je jačanje partnerstava između lokalnih samouprava i civilnog društva na području Zapadnog Balkana, širenjem uspješnog modela transparentnog, projektnog finansiranja nevladinih organizacija iz budžeta jedinica lokalnih samouprava, usmjerenog ka većem građanskom učešću u procesima donošenja odluka i unapređenju pružanja usluga u lokalnim zajednicama. ReLOaD2 program predstavlja nastavak uspješno realizovane prve faze programa u prethodnom četvorogodišnjem periodu. Takođe, tokom realizacije Programa fokus će biti na poboljšanju položaja mladih na lokalnom nivou, kroz jačanje participativnog unapređivanja politika mladih i zajedničkog djelovanja lokalnih uprava i mladih u tom pravcu. Gore pomenute aktivnosti realizovaće se u 15 lokalnih samouprava, tačnije u pet odabranih klastera opština u Crnoj Gori.

Članovi Partnerskog odbora (PO) će pratiti realizaciju projektnih aktivnosti i davati doprinos uspješnoj realizaciji svojim sugestijama i savjetima, a najmanje jedanput godišnje učestvovati u radu Regionalnog Upravnog odbora. U skladu sa Projektnim dokumentom, Partnerski odbor u Crnoj Gori čine predstavnici Ministarstva javne uprave, Ministarstva sporta i mladih, Zajednice opština Crne Gore, predstavnika Tehničke podrške organizacijama civilnog društva na Zapadnom Balkanu i Turskoj (TACSO3) u Crnoj Gori, Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, Programa Ujedinjenih nacija za razvoj i jednog/e predstavnika/ce NVO sektora.

U programu će kontinuirano biti primijenjen princip konflikta interesa, što znači da izabrani članovi Partnerskog odbora i nevladine organizacije koje su ih predložile, neće imati pravo učešća u implementaciji pojedinih projektnih aktivnosti (npr. neće moći da apliciraju za grantove za NVO, predviđene u okviru Programa, neće moći da ostvare angažman kao konsultanti u Programu i sl).

Nevladina organizacija može da predloži samo jednog/u kandidata/kinju za člana/icu Partnerskog odbora.

Rad članova/ica Partnerskog odbora i njihovih zamjenika/ca nije plaćen i obavlja se na volonterskoj osnovi.

Postupajući u skladu s navedenim, UNDP u Crnoj Gori poziva nevladine organizacije da predlože kandidate/kandidatkinje za izbor jednog/e predstavnika/ce nevladinih organizacija u ovom Projektnom tijelu za praćenje realizacije aktivnosti.

I Nevladine organizacije koje mogu predložiti kandidata/kandidatkinju:

Nevladina organizacija može predložiti kandidata/kinju za člana/icu radnih grupa ako:

 • je upisana u registar nevladinih organizacija, prije objavljivanja Javnog poziva;
 • u aktu o osnivanju i statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblastima jačanja kapaciteta lokalnih samouprava i NVO, omladinskih politika i slično;
 • je u prethodnoj godini realizovala najmanje jedan projekat ili aktivnost u vezi sa prethodno navedenim oblastima;
 • je predala poreskom organu finansijski izvještaj za prethodnu fiskalnu godinu;
 • bilo koji od članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, državni službenici, odnosno namještenici, lokalni službenici, odnosno namještenici, rukovodeća lica, odnosno zaposleni u javnim ustanovama i privrednim društvima čiji je osnivač država ili opština, Glavni grad, odnosno Prijestonica.

II Uslovi za kandidate/kandidatkinje:

Kandidat/kinja nevladine organizacije za člana/cu Partnerskog odbora može biti lice koje:

 • ima prebivalište u Crnoj Gori;
 • posjeduje iskustvo u vezi sa prethodno navedenim oblastima;
 • nije član organa političke partije, javni funkcioner, državni službenik, odnosno namještenik,  lokalni službenik, odnosno namještenik, rukovodeće lice, odnosno zaposleni u javnim ustanovama i privrednim društvima čiji je osnivač država ili lokalna samouprava.

III Potrebna dokumentacija:

Nevladina organizacija, dužna je da, uz prijedlog kandidata/kinje, dostavi:

 • kopiju rješenja o upisu u registar nevladinih organizacija;
 • kopije akata o osnivanju i statuta;
 • pregled realizovanih projekata i aktivnosti u prethodnoj godini u vezi sa ciljem projekta;
 • kopiju potvrde o podnesenom finansijskom izvještaju za prethodnu godinu;
 • izjavu lica ovlašćenog za zastupanje i predstavljanje nevladine organizacije o tome da niti jedan član/ica organa upravljanja nevladine organizacije nije član/ica organa političkih partija, javni funkcioner/ka, državni službenik/ca, odnosno namještenik/ca, lokalni službenik/ca, odnosno namještenici, rukovodeća lica, odnosno zaposleni u javnim ustanovama i privrednim društvima čiji je osnivač država ili opština, Glavni grad, odnosno Prijestonica;
 • fotokopiju lične karte ili drugog dokumenta, na osnovu kojeg se utvrđuje identitet kandidata/kinje za člana/icu PO;
 • biografiju i kontakt podatke kandidata/kinje, sa podacima o iskustvu u vezi sa ciljem projekta;
 • izjavu kandidata/kinje da nije član organa političke partije, javni funkcioner, državni službenik, odnosno namještenik, lokalni službenik, odnosno namještenik, rukovodeće lice, odnosno zaposleni u javnim ustanovama i privrednim društvima čiji je osnivač država ili opština;
 • izjavu kandidata/kinje da prihvata kandidaturu za člana/icu PO-a;
 • kontakt podatke (telefon ili e-mail adresa) nevladine organizacije koja predlaže kandidata/kinju.

IV Rok i način predaje dokumentacije:

Rok za predlaganje kandidata/kinje za člana/icu je do ponedjeljka, 30. januara 2023. godine.

Predlaganje kandidata/kinje za člana/icu Partnerskog odbora, vrši se dostavljanjem prijedloga i potrebne dokumentacije lično, na arhivu UNDP-a u Crnoj Gori, ili putem pošte na adresu: Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), Stanka Dragojevića bb, 81000 Podgorica, s napomenom ,,Predlog kandidata/kandidatkinje za člana/članicu Partnerskog odbora - Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD 2)“.

UNDP Crna Gora će, u roku od pet radnih dana od isteka roka za dostavljanje predloga kandidata/kandidatkinja na dostavljenu kontakt adresu obavijestiti izabranog/u kandidata/kinju o  rezultatu izbora i prvom sastanku nacionalnog Partnerskog odbora. Prijedlog za članove/ice PO-a biće razmatran samo ako je dostavljen blagovremeno i uz svu potrebnu dokumentaciju.

Eventualna pitanja u vezi sa postupkom predlaganja kandidata/kandidatkinja za člana/icu PO-a, mogu se dostaviti elektronskim putem, na adresu: reloadgrants.me@undp.org