အမျိုးသမီးနှင့် ဒေသန္တရခေါင်းဆောင်မှု

English

pdf (1MB)

Download

အမျိုးသမီးနှင့် ဒေသန္တရခေါင်းဆောင်မှု

2019- October 8

မြန်မာ အမျိုးသမီးကျေးရွာအုပ်စု/ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ (VT/WAs) အသိုက်အမြုံတွင်းမှ ဒေသန္တရခေါင်းဆောင်နေရာ ယူထားသော အမျိုးသမီးများ၏ ခေါင်းဆောင်မှု ဘဝခရီးလမ်းများ အကြောင်းကို ဤအစီရင်ခံစာက မှတ်တမ်းပြုစုထားသည်။ ၂၀၁၅ ဇွန်နှင့်ဇူလိုင်တွင် ပြုလုပ်ခဲ့သော အမျိုးသမီး VT/WAs  ၁၅ ဦး နှင့် ကွင်းဆင်းတွေ့ဆုံမေးမြန်းမှုများ ၊ ၂၀၁၃ နှစ်ကုန်ပိုင်းနှင့် ၂၀၁၅ နှစ်ဦးပိုင်းတွင် ပြုလုပ်ခဲ့သော UNDP မြန်မာ၏ ဒေသန္တရအုပ်ချုပ်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်လေ့လာမှုမှ အချက်အလက်များအပေါ် အခြေပြုထားသည်။ လူမှုအစွဲအလမ်းများ နှင့် မြန်မာနိုင်ငံ အုပ်ချုပ်ရေးအတွင်း အမျိုးသမီးများ ပါဝင်မှု နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် ရှေ့ယခင် လေ့လာမှုများအား အားဖြည့်သည့်အနေဖြင့် ဤအစီရင်ခံစာတွင် လက်ရှိဒေသခံ အမျိုးသမီး ခေါင်းဆောင်များ၏ ဘဝ ၊ ဒေသရွေးကောက်ပွဲနှင့် ခေါင်းဆောင်မှုပြုခြင်းဆိုင်ရာ ၎င်းတို့၏ အတွေ့အကြုံများက အဓိကနေရာမှပါဝင်ပြီး အမျိုးသမီးများပါဝင်လုပ်ဆောင်ရာတွင် ကြုံရသော အတားအဆီးများကို မည်သို့ကျော်လွှားနိုင်ပုံ နှင့် ဒေသန္တရခေါင်းဆောင်မှုကို မည်သို့ ချဲ့ထွင်နိုင်ကြောင်းအား အတွင်းကျကျသိမြင်ခွင့်ပေးထားသည်။

Document Type