Haastavissa taloudellisissa olosuhteissa maat ajavat kasvua hinnalla millä hyvänsä, osoittaa UNDP:n uusin tutkimus

Analyysi paljastaa, että monilla kehittyvillä mailla on hyvin rajalliset mahdollisuudet tehdä uudenlaista politiikkaa, mikä kasvattaa kuilua kestävän kehityksen tavoitteiden (SDGs) ja niiden toteutumisen välillä. Tästä huolimatta myös innovatiivisia ratkaisuja on nähtävissä kehityksen kiihdyttämiseksi.

12. September 2023

Data osoittaa, että viimeisen kolmen vuoden aikana tutkituista 95 maasta 72:ssa hiilidioksidipäästöt kasvoivat ja näistä 38 maassa päästöjen kasvu oli yli 10 prosenttia. Samaan aikaan vain joka viides maa on onnistunut vähentämään köyhyyttä vuodesta 2019 lähtien. Sen sijaan 72 maassa köyhyys on pysynyt ennallaan tai jopa lisääntynyt.

UNDP Bangladesh

New York, 12. syyskuuta 2023 – YK:n kehitysohjelma UNDP julkaisi tänään uuden tutkimuksen, jonka mukaan ihmisten ja maapallon hyvinvoinnin varmistaminen on liian usein riippuvainen kulloisistakin taloudellisista rajoitteista.

SDG Insights- tutkimus on toteutettu yhteistyössä 95 kehittyvän maan kanssa matkalla kohti tulevaa YK:n kestävän kehityksen huippukokousta. Tutkimus koostuu 95 erillisestä maaraportista, jotka paljastavat, että useimpien kehittyvien maiden kohtaamien taloudellisten haasteiden myötä maat ajautuvat suosimaan korkeapäästöisiä ja yhteiskunnallisesti kestämättömiä ratkaisuja.

Viimeaikaisten kriisien ja taloudellisten shokkien myötä useat maat ovat ajautuneet tähän kierteeseen, joka työntää niitä yhä kauemmas kestävän kehityksen tavoitteista ja Agenda 2030:stä. Toistuva kierre on luonut kuilun Agendan tavoitteiden ja sen toteutumisen välille.

Kolmen peräkkäisen kriisivuoden jälkeen kehittyvät maat ovat jumissa talouskasvun loputtomassa tavoittelussa. Monet niistä kamppailevat velkakriisien kanssa, mikä estää investoinnit sosiaaliturvaan ja vihreään energiasiirtymään. Tämänhetkisten näkymien mukaan suurin osa kehittyvistä maista tulee jatkossa kohtaamaan lisää epävarmuutta ja vaikeuksia niin taloudellisissa, yhteiskunnallisissa, poliittisissa kuin myös ympäristökysymyksissä.

Raporttien uusin data osoittaa, että viimeisen kolmen vuoden aikana tutkituista 95 maasta 72:ssa hiilidioksidipäästöt kasvoivat ja näistä 38 maassa päästöjen kasvu oli yli 10 prosenttia. Samaan aikaan vain joka viides maa on onnistunut vähentämään köyhyyttä vuodesta 2019 lähtien. Sen sijaan 72 maassa köyhyys on pysynyt ennallaan tai jopa lisääntynyt.

UNDP:n pääjohtaja Achim Steiner vetosi kehittyvien maiden tukemisen puolesta todeten: "Se kehitys, jota tavoittelemme – moniuloitteinen inhimillinen kehitys, kestävä talouskasvu ja innovaatio – on usein panttivankina taloudelliselle kasvulle, joka perustuu fossiilisten polttoaineiden ja mineraalien louhintaan, tuotteiden korkeisiin hintoihin ja kestämättömiin velkotaakkoihin. SDG Insights -tutkimus tarjoaa lisää todistusaineistoa siitä, että tämä on keskeinen ongelma, jonka edessä monet kehitysmaat ovat. Lähestyessämme YK:n kestävän kehityksen huippukokousta, UNDP kehottaa kansainvälistä yhteisöä toimimaan ympäristön kannalta kestävän ja inklusiivisen talouskasvun edistämiseksi – tätä ei saavuteta ylimpien tuloluokkien veronkevennyksillä taikka helpoilla pikakonsteilla. Se vaatii niin kansainvälisen rahoitusjärjestelmän kuin kansallisen politiikan perusteellista uudistamista, jotta maat pystyvät kohdentamaan taloudelliset resurssinsa kestävän kehityksen tavoitteisiin.”

SDG Insights- raportti korostaa kehittyvien maiden tarvetta investoida sekä digitaalisen että vihreän siirtymän mahdollistaviin ratkaisuihin. Tämä edellyttää institutionaalista tehokkuutta, toimivia oikeusjärjestelmiä ja vahvaa hallintoa. Tutkimus tuo esille strategioita, joita maat ovat valjastaneet kestävän kehityksen nopeuttamiseksi, painottaen erityisesti sellaisia politiikkatoimia, jotka edistävät yhtäaikaisesti useampaa tavoitetta.

UNDP:n SDG Integration- ohjelman johtaja Laurel Patterson toteaa: "Kansallisen tason tarkasteluun perustuva analyysimme osoittaa, että maiden hallitusten painottamat prioriteetit, kuten työpaikat, infrastruktuuri, kaupungit ja instituutiot, voivat virtaviivaistaa laajempaa yhteiskunnallista, taloudellista ja ekologista kehitystä. Tätä varten maiden omat prioriteetit on kuitenkin linkitettävä tiettyihin kestävän kehityksen tavoitteisiin. Näillä keinoilla voitaisiin lopulta muuttaa kasvun suuntaa."

Esimerkiksi yli puolessa 95 raportista korostetaan, että kestävän kehityksen tavoite 8, ihmisarvoista työtä kaikille, on yksi tärkeimmistä prioriteeteista. Egypti ja Sambia ovat kuitenkin tunnistaneet yhteyksiä,  joiden avulla useamman eri tavoitteen edistymistä voidaan ajaa samaan aikaan. Eri väestöryhmien sisällyttämisen, nuorten voimaannuttamisen ja naisten työllistymisen huomioimalla voidaan varmistaa, että työpaikkojen luominen johtaa oikeudenmukaiseen ja kestävään kehitykseen.

Maat painottavat myös muutoksiin sopeutuvan infrastruktuurin ja kestävien kaupunkien merkitystä erityisesti Aasian ja Tyynenmeren alueella. Niiden on todettu vaikuttavan selkeästi moniulotteiseen köyhyyteen sekä muihin kestävän kehityksen tavoitteisiin, kuten ilmastoon ja talouteen. Näiden tavoitteiden yhdistelmä korostaa infrastruktuurin roolia innovation ajajana, joka suojelee myös haavoittuvassa asemassa olevia ihmisiä ja edistää vihreää siirtymää.

Yhtenä esimerkkinä voidaan ottaa Bhutan, jossa nopea kaupungistuminen lisää väestön altistumista äärimmäisille sääilmiöille, mikä puolestaan on nostanut kestävien kaupunkien rakentamisen keskeiseksi prioriteetiksi politiikassa. Bhutanin hallitus on tunnistanut ratkaisumalleja, jotka huomioivat useita kestävän kehityksen tavoitteita. Ratkaisuissa yhdistyvät vesivarojen hallinta, ilmastonmuutoksen ja sääilmiöt huomioiva kaupunkisuunnittelu ja vihreät infrastruktuuri-investoinnit. Tämä integroitu lähestymistapa on toimiva niin köyhyyden vähentämisen kuin ilmasto- ja ympäristökysymysten näkökulmasta.


Tänä vuonna saavutimme Agenda 2030- ohjelman puolivälin ja sen edistymistä sekä tulevaisuuden näkymiä käsitellään pian YK:n kestävän kehityksen huippukokouksessa. SDG Insights- raportissa on hyödynnetty tekoälyä ja koneoppimista laajan aineiston ja datan analysoimiseksi. Pyrkimyksenä on tarjota kaikista uusinta tietoa maille ja päättäjille, jotta ne voivat edistää kestävän kehityksen toimeenpanoa innovatiivisilla ja tehokkailla tavoilla.

Lue lisää tutkimuksen tuloksista ja maaraporteista osoitteessa: https://sdgpush.undp.org/