Báo cáo Rà soát Đầu tư và Chi tiêu công cho Biến đổi Khí hậu (CPEIR)

Báo cáo Rà soát Đầu tư và Chi tiêu công cho Biến đổi Khí hậu (CPEIR)

11 March, 2022

Báo cáo Rà soát Đầu tư và Chi tiêu công cho Biến đổi Khí hậu (CPEIR) đánh giá chi ngân sách nhà nước cho biến đổi khí hậu của 6 Bộ (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT), Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), Bộ Giao thông Vận tải (GTVT), Bộ Công Thương (CT), Bộ Xây dựng (XD), và Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN)), 28 tỉnh và một thành phố trực thuộc trung ương (Cần Thơ). Báo cáo bao gồm chi đầu tư và chi thường xuyên ngân sách nhà nước, trong đó có hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), giai đoạn 2016-2020 và chi ngân sách nhà nước của giai đoạn 2011-2015 của 5 Bộ (NN&PTNT, TN&MT, GTVT, CT và XD) và 3 tỉnh (An Giang, Bắc Ninh và Quảng Nam). Báo cáo rà soát các chính sách về biến đổi khí hậu (BĐKH) và tăng trưởng xanh (TTX) của quốc gia, ngành và tỉnh/ thành phố có liên quan trong giai đoạn 2011-2020.

Báo cáo CPEIR đưa ra các khuyến nghị về tăng cường công tác lập kế hoạch và lập ngân sách cho BĐKH. Báo cáo cũng đưa ra các khuyến nghị về theo dõi chi ngân sách nhà nước cho BĐKH trong ngân sách trung ương, và tỉnh/ thành phố nhằm bảo đảm sự phù hợp giữa ưu tiên ngân sách nhà nước với các chính sách về BĐKH và cung cấp thông tin hỗ trợ xây dựng chính sách về BĐKH. Các kết quả phân tích của báo cáo có thể góp phần huy động và đa dạng hóa các nguồn tài trợ cho các nhiệm vụ, dự án, hoạt động ứng phó với BĐKH. Báo cáo tóm tắt dành cho các nhà hoạch định chính sách này nhấn mạnh một số kết quả của nghiên cứu và các kiến nghị.