İstihdam ve Beceri Geliştirme Projesi - 1.Bileşen

Proje ne hakkında?

Projenin amacı Suriyelilere ve hassas durumdaki ev sahibi topluluk üyelerine yerel işgücü piyasasına girme konusunda destek olmaktır. Proje bunu, İŞKUR'un (Türkiye İş Kurumu) aktif işgücü piyasası hizmetlerini genişletme, hem Türk hem de Suriyeli iş arayanların hizmet taleplerine cevap verebilmek için gerekli yerlerde kapasite ve hizmetlerini düzenlemekle ilgili kurumsal kapasitesini güçlendirme yoluyla yapacaktır.  Proje, Suriyeli nüfusun en yüksek olduğu beş ilde (İstanbul, Gaziantep, Şanlıurfa, Hatay ve Kilis) başlatılarak, gelecekte ölçeği ulusal seviyeye çıkarılma potansiyeline sahiptir.    

Proje UNDP'nin teknik desteği ile Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından uygulanmaktadır ve KfW Alman Kalkınma Bankası tarafından finanse edilmektedir. Ayrıca UNDP, Bölgesel Mülteci ve Dayanıklılık Planı’nın (3RP) Geçim Kaynakları Sektör lideri olarak, projelerinin uygulayıcısı kurumlarla yakın iletişim içerisinde ve İŞKUR’a kayıtlı Suriyeliler ile ev sahibi toplulukların profillerinin belirlenmesi konusunda kapasite desteği sağlamak yönünde İŞKUR’a destek sağlayan uygulayıcı ortakların (ajanslar ve sivil toplum kuruluşları vb) aralarındaki koordinasyonu sağlama görevi de yürütmektedir. Yerelde ise, gerekli olduğunda Suriye krizine yanıt konusunda çalışan iş dünyası, girişimciler ve Sivil Toplum Kuruluşlarının da dahil olduğu diğer ortaklar da belirli proje faaliyetlerine ihtiyaç dahilinde müdahil olacaklardır.  

Mevcut durum neydi?

Krizin başlangıcından ve Suriyelilerin Türkiye'ye göçünden bu yana, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, - özellikle çoğunluğu Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde kurulmuş olan 19 geçici barınma merkezi ve birlikte Suriyelilere geçici koruma statüsü sağlayarak- Suriyelilere örnek nitelikte bir destek sunmaktadır. Bu statü, geçici koruma altındaki Suriyelilere sağlık, eğitim ve çalışma gibi temel hizmetlere erişim hakkı vermektedir (Çalışma İzni, 15 Ocak 2016 tarihli “Geçici Koruma Sağlanan Yabancıların Çalışma İzinlerine Dair Yönetmelik“ ile verildi). Ancak Suriyeli nüfus arttıkça ve Türkiye'de kaldıkları süre uzadıkça, hem Suriyeli hem de ev sahibi toplulukların ihtiyaçları insani yardım sınırlarını aşarak, daha uzun vadeli çözümler gerektirmeye başlamıştır. Bu durum, geçim kaynakları ve istihdam fırsatları ile sosyal uyum da dahil olmak üzere, Suriyelilerin kendi kendilerine yeterliliklerini desteklemek üzere, ilave yatırımların gerektiği anlamına gelmektedir.

Kriz, hem Suriyelileri hem de Türkiye'deki ev sahibi toplulukları etkilemiştir. Etkilenen topluluklara daha iyi hizmet verebilmek için kapasitelerin güçlendirilmesi hem yerel, hem de ulusal ölçekte kilit bir öneme sahiptir.

Misyonumuz nedir?

Projenin genel amacı dayanıklılıkla ilgili ulusal ve yerel kurumları ve özellikle İŞKUR'u, Suriye krizinin etkileri ile daha iyi başa çıkabilmeleri ve bunlara yanıt verebilmeleri için, güçlendirmektir. Proje, daha büyük ölçekli UNDP Suriye Krizine Yanıt ve Dayanıklılık Programı’nın bir parçasıdır ve bu program kapsamındaki diğer programlarla ve bunun yanında Birleşmiş Milletler ajansları, GIZ ve Dünya Bankası gibi destek sağlayan diğer ortaklarla yakın bir koordinasyon içerisinde uygulanmaktadır. UNDP Suriye Programı’nın geçim kaynakları ve istihdam başlıkları, istihdam edilebilirlik ve geçim kaynaklarına erişim ile ilgili desteklere odaklanmaktadır. UNDP hem işgücü arzı, hem de işgücü talebi tarafındaki zorluklarla ilgilenmektedir.     

Bu proje temel olarak işgücü talebini arttırmaya yönelik diğer projelerce desteklenerek, aktif işgücü piyasası politikalarının tasarım ve uygulanması üzerinde çalışacaktır. Ayrıca bu proje İŞKUR'a aktif işgücü piyasası politikalarının uygulanması için kurumsal destek sağlamayı amaçlamaktadır. İş fırsatlarına erişim konusunda gerçek ve algılanan rekabet göz önünde bulundurulduğunda, proje faaliyetleri hem Suriyelileri hem de ev sahibi toplulukları hedefleyecektir.  

 

Nasıl çalışıyoruz?

Proje hem Suriyeli hem de ev sahibi topluluk üyelerinin istihdam edilebilirliği ile ilişkili hedeflerine, İŞKUR'un aktif işgücü piyasası hizmetlerini genişletmekle ve hem Türk hem de Suriyeli iş arayanlar için hizmet talebine cevap vermek üzere gerektiğinde kapasite ve hizmetleri düzenlemekle ilgili kurumsal kapasitesini güçlendirmek yoluyla ulaşacaktır.

Kapasite Geliştirme ve Dijital Dönüşüm yol haritaları, planlanan ve mevcut olan kapasiteler arasındaki boşlukların nasıl doldurulacağını ve tespit edileceğini ortaya koyacaktır. Böylece İŞKUR Genel Merkezi ve yerel ofisleri ile yakın bir işbirliği içerisinde kayıt, danışma, aktif işgücü piyasa programları gibi seçilen kilit fonksiyonlar konusunda bir optimizasyon/iyileştirme süreci geliştirilecektir. Ayrıca, istihdam hizmetinin daha verimli bir şekilde sağlanması için, proje bütçesinin sınırları dahilinde dijital dönüşüm müdahaleleri tasarlanacak ve uygulanacaktır. 

İnsan kaynağı kapasitesine ve süreçlere müdahale eden kapasite geliştirme faaliyetlerinin sonuçlarına bağlı olarak, İŞKUR Genel Merkezi ve yerel ofisleri için özel hazırlanmış eğitim programları tasarlanacak ve uygulanacaktır.

İşgücü piyasasının bu durumu karşılama kapasitesinin arttırılması amacıyla bu projenin, yerel seviyede uygulanan diğer projelerle iç bağlantıları olacaktır. Bu projelerden bazıları UNDP ile diğer merkezi ve yerel ortaklarca birlikte uygulanmaktadır; dolayısıyla bu projelerle doğrudan ilişkilerin olması da bu projedeki uygulamaların başarı potansiyelini arttıracaktır.

Türkiye projeden nasıl faydalanacak?

Proje, İŞKUR'un aktif işgücü piyasa hizmetlerini tasarlama ve uygulama konusundaki kapasitelerinin güçlendirilmesine ve hizmetlerin Suriyelilere ulaştırılmasına doğrudan katkı yapacaktır.

Beş ilde İŞKUR personeli arasında İŞKUR istihdam hizmetlerinin teşvik edilmesi ve İŞKUR İl Müdürlüklerinin bağlantılandırılmasını sağlamak üzere ve yeni İŞKUR hizmetlerinin verimli bir şekilde gerçekleştirilmesinde yardımcı olmak üzere, Kapasite Değerlendirme ve Dijital Dönüşüm yol haritalarının sonuçlarını yansıtmak hedeflenmektedir. İŞKUR'un kapasitesinin iyileştirilmesi ve hizmetlerinin dijital hale getirilmesi ile, 3500 Suriyelinin yanı sıra, 3500 ev sahibi topluluk üyesi yerel İŞKUR ofislerinin sağladığı danışmanlık hizmetlerinden faydalanacaktır. Ayrıca 4500 Suriyeli ile 4500 ev sahibi topluluk üyesi yerel İŞKUR ofisleri üzerinden kaydedilecek ve taranacaktır. Dolayısıyla proje İŞKUR'un aktif işgücü piyasa politikalarına doğrudan hizmet edecek ve katkı sağlayacaktır.

Daha geniş bir perspektiften bakıldığında Proje, hukuk ve politika çerçevesinin iyileştirilmesine, kurumsal kapasitenin ve sorumluluk mekanizmalarının tüm kadınlar ve erkeklere yönelik olarak sürdürülebilir, iş bakımından zengin bir büyüme ve kalkınmaya daha müsait bir (rekabetçi, katılımcı ve yenilikçi) ortamda sağlanmasına katkı da bulunacaktır.