Türkiye’nin Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’ne sunacağı 7. Ulusal Bildirim ve 3. İki Yıllık Raporun Hazırlanması için Destek

Proje ne hakkında?

Projenin birincil hedefi Ek I Taraf Ülkesi olarak Türkiye Hükümeti’nin Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) kapsamındaki yükümlülükleri çerçevesinde BMİDÇS’ye sunacağı 7. Ulusal Bildirim ve 3. İki Yıllık Rapor hazırlama sürecine destek vermektir.

Mevcut durum nedir?

2004 yılında BMİDÇS’yi onaylamasından bu yana Türkiye, Sözleşme kapsamındaki uluslararası taahhütlerinin bir parçası olarak, iklim değişikliği ile ilgili trendleri ve gelişmeleri ulusal sera gazı envanterlerini, Ulusal Bildirim ve İki Yıllık Raporlar halinde düzenli olarak raporlamaktadır. Birinci Ulusal Sera Gazı Emisyon Envanteri BMİDÇS’ye 2006 yılında sunulmuştur. Sera Gazı Emisyon Envanteri yıllık olarak hazırlanmaktadır ve 1990-2014 yılları arasındaki süreyi kapsayan en güncel Ulusal Sera Gazı Envanteri Nisan 2016 tarihinde sunulmuştur.

Türkiye, ilk İklim Değişikliği Ulusal Bildirimi’ni BMİDÇS’ye 2007 yılında sunmuştur. İkinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci bildirimler bir arada Beşinci İklim Değişikliği Ulusal Bildirimi olarak Aralık 2013 tarihinde sunulmuştur. Beşinci Ulusal Bildirim’den sonra yapılan çalışmaları ve önceki bildirimlerde yer almayan konuları içeren Altıncı İklim Değişikliği Ulusal Bildirimi Nisan 2016 tarihinde sunulmuştur. 2/CP.17 ve 9/CP.18 sayılı Karar hükümleri uyarınca, Türkiye ayrıca ortak Birinci ve İkinci İki Yıllık Raporunu Mart 2016’da BMİDÇS’ye sunmuştur. 1/CP.19 ve 1/CP.20 sayılı Kararlar uyarınca, Eylül 2015 itibariyle, Türkiye BMİDÇS’nin 2. Maddesinde ve açıklayıcı bilgilerde yer alan nihai hedefe ulaşmaya yönelik Niyet Edilen Ulusal Katkı (INDC) beyanını sunmuştur.

Misyonumuz nedir?

Projenin birincil hedefi Ek I Taraf Ülkesi olarak Türkiye Hükümeti’nin Sözleşme kapsamındaki yükümlülükleri çerçevesinde BMİDÇS’ye sunacağı 7. Ulusal Bildirim ve 3. İki Yıllık Raporun hazırlanması sürecine destek olmaktır.

Nasıl çalışıyoruz?

Proje hedefine aşağıdaki çıktıların gerçekleştirilmesi sonucunda ulaşılması beklenmektedir:

 • Ulusal Sera Gazı (GHG) envanteri sisteminin güçlendirilmesi ve Ulusal Bildirim ile İki Yıllık Raporun gereklilikleri paralelinde ulusal sera gazı envanterinin 1990-2015/2016 arasındaki yıllar için güncellenmesi;
 • Ulusal koşulların gözden geçirilmesi ve güncellenmesi, ulusal bildirimlerin ve iki yıllık raporların hazırlanmasına yönelik kurumsal düzenlemelerin düzenli surette aktif hale getirilmesi ve tanımlanması;
 • Finans, teknoloji transferi ve kapasite oluşturma ihtiyaçlarının, kısıtların ve boşlukların tespit edilmesi ve ihtiyaçların karşılanmasına yönelik tavsiyelerin sunulması;
 • Araştırma ve sistematik gözlemle ilgili bilgilerin gözden geçirilmesi ve güncellenmesi;
 • Eğitim, öğretim ve kamu farkındalığı hakkındaki 6. Madde faaliyetlerine ilişkin bilgilerin yansıtılması;
 • İyi uygulamaların ve en güncel verilerin kullanılarak sera gazı emisyon azaltımına ulusal düzeyde katkı veren sektörlerin ve müdahalelerin değerlendirilmesinin yapılması ve açıklanması;
 • Öncelikli sektörler için tavsiye edilen uyum tedbirleri dahil olmak üzere iklim değişikliği hassasiyet değerlendirmesinin gözden geçirilmesi ve güncellenmesi;
 • Ulusal ölçüm, raporlama ve doğrulama sisteminin güçlendirilmesine yönelik destek verilmesi;
 • Ulusal üniversiteler tarafından yapılan iklim değişikliği çalışmalarını içeren web tabanlı veritabanının geliştirilmesi;
 • 7. Ulusal Bildirim ve 3. İki Yıllık Raporun hazırlanması, hükümet tarafından onaylanması ve Sözleşmenin raporlama ilkeleri uyarınca BMİDÇS’ye sunulması;
 • Kalite güvence için Uygun İzleme ve Değerlendirme Çerçevesinin mevcut olması.

Türkiye nasıl faydalanıyor?

Ulusal Bildirim ve İki Yıllık Rapor kılavuzları ile uyumlu olarak 7. Ulusal Bildirim ve 3. İki Yıllık Rapor’un hazırlanması, teknik raporlama konusunda ulusal kapasiteyi daha da güçlendirecektir. İklim değişikliğiyle ilgili tüm kaynakların ve girişimlerin mevcut olduğu bir “İklim Değişikliği Veri Tabanı” hazırlanacaktır. MRV sisteminin iyileştirilmesi, ulusal veri sağlayıcıların kalitesinin artırılması, devlet ve devlet dışı aktörler arasındaki işbirliğinin artırılması için platform oluşturulması, Ulusal Raporların hazırlanması kapsamında Türkiye’ye destek verecek çeşitli konularda araştırma yapılması ve iklim değişikliği politikalarının iyileştirilmesi gibi çeşitli alanlarda devlet kurumlarının kapasitesi güçlendirilecektir.

Bugüne kadar neler yapıldı?

 • Projenin açılış töreni ve açılış çalıştayı gerçekleştirildi.
 • Teknik çalışma grupları oluşturuldu.
 • Proje başlangıç raporu hazırlandı.
 • İlgili tüm paydaşlarla istişare toplantıları yapıldı.
 • 23. ve 24. İklim Değişikliği Taraflar Konferansında teknik ve lojistik destek sağlandı.
 • Türkiye’nin 3. İki Yıllık Raporu hazırlanarak BMİDÇS’ye sunuldu.  (1 Ocak 2018)
 • Türkiye’nin 7. Ulusal Bildirimi hazırlanarak BMİDÇS’ye sunuldu.( 26 Aralık 2018)
 • Türkiye’nin 3. İki Yıllık Raporu revize edilerek BMİDÇS’ye sunuldu.( 26 Aralık 2018)
 • Türkiye’nin 7. Ulusal Bildirimi revize edilerek BMİDÇS’ye sunuldu. (26 Ağustos 2019)
 • IDR7 ve TRR3 Raporu sürecine destek verildi.
 • Tavsiye Raporları hazırlandı.