Page content

Vårt fokus

Hållbar utveckling

Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar utveckling utgör en ambitiös, universell och holistisk agenda. UNDP förespråkar ett integrerat tillvägagångssätt som tar sig an utmaningar såsom flerdimensionell fattigdom och utanförskap, samtidigt som vi verkar för förbättrade kunskaper, metoder och partnerskap för att främja en hållbar utveckling där ingen lämnas utanför.

Vårt mål är att stärka kapaciteten och möjligheterna att minska fattigdom och marginalisering, med fokus på de mest utsatta och exkluderade grupperna, på ett sätt som är hållbart ur ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv.

För att uppnå detta hjälper UNDP länder att bygga upp sin förmåga att utforma nationella planer och utvecklingsstrategier för mänsklig utveckling som också tar hänsyn till miljö och klimat, bland annat genom hållbar förvaltning av naturresurser och policys som främjar social och ekonomisk trygghet för alla.

Läs mer på www.undp.org