Arendalsuka

UNDP Norge deltar på årets Arendalsuka med flere arrangementer. Sammen med våre samarbeidspartnere og UNDP Oslo Governance Centre vil vi sette de store, globale spørsmålene om utvikling og styresett på agendaen.

11. August 2022
Bygninger ved vannet

15. - 20. august

Arendal

15. - 19.

August

UNDP Norge er å treffe på Arendalsuka fra mandag 15. august til fredag 19. august.

4

Arrangementer

UNDP Norge arrangerer sammen med ulike samarbeidspartnere fire ulike arrangementer under årets Arendalsuke.

  Ukraina-krigen har forsterket en rekke av krisene verden står ovenfor. Manglende tilgang på korn og økte mat- og energipriser har ført til dårligere levekår, økt sult og sosial uro i mange utviklingsland.

  Etter invasjonen i Ukraina 24. februar, har hele 48 land i det globale sør opplevd opprør og store folkelige protester relatert til mat og drivstoff, viser en ny rapport fra PRIO.

  Med koronapandemien, klimaendringene og økende ulikhet som bakteppe står utfordringene for utviklingsland i kø. I tillegg øker de autoritære tendensene i mange land, på bekostning av demokratiutvikling og folkelig deltakelse.

  Norad og UNDP inviterer debatt, der ferske analyser fra PRIO, NUPI og UNDP presenteres.

  • Hvorfor fører Ukraina-krigen til opprør og sosial uro i andre deler av verden?

  • Fører krisene verden står overfor til at autoritære ledere strammer grepet?

  • Hvordan skal utviklingspolitikken navigere fremover – er det stø kurs som gjelder eller må det gjøres større endringer?

  Les mer og meld deg på

  FNs første generalsekretær var norsk. Første kvinnelige sjef for en FN-styrke er norsk. Norge har hatt sete i sikkerhetsrådet fem ganger. Og i mange år har Norge vært den største økonomiske bidragsyteren til FN per innbygger. Vi liker å tenker at Norge er et lite land, men store i FN.

  Men hvor står vi nå? Hvor går veien videre etter sikkerhetsrådet? Hvor viktig er FN for Norges makt, innflytelse og image internasjonalt? Og hvor viktig er egentlig Norge for FN?

  Tirsdag 16. August samler Norec, Norad og UNDP politikere, diplomater og ansatte i FN-systemet for å diskutere Norges posisjon i FN og veien videre.

  Les mer og meld deg på

  Utviklingspolitikk er realpolitikk som ofte har grunnleggende samfunnsendringer som formål. Den lykkes best når en får til reelle partnerskap og dype samarbeid mellom utviklingspartnere.

  Men er mistilliten mellom nord og sør nå økende? Mange hevder at under Korona-pandemien tenkte vestlige land primært på seg selv og vaksinasjon av egen befolkning. Andre hevder at Ukraina-krigen og konsekvensene for øvrig internasjonal innsats viser at viljen til å bidra i det såkalte globale sør er dalende. Andre hevder at utviklingspolitikken blir en brikke i spillet mellom konkurrerende globale stormakter og at konkurransen om utviklingslandenes politiske støtte byttes inn mot store bistandsprogrammer.

  Nye spørsmål og problemstillinger kommer opp:
  • Er tilliten mellom land i Nord og land i Sør utfordret? I så fall på hvilken måte, og hva betyr det i så fall for internasjonalt samarbeid?

  • Hvilken rolle spiller utviklingspolitikken når det kommer til å øke eller dempe konfliktnivået i internasjonal politikk?

  • Hvordan bygge tillit og reelle partnerskap mellom nord og sør?

  • Hva slags rolle skal FN ha i norsk utviklingspolitikk framover?

  Les mer og meld deg på

  Etter 30 år med fremgang, peker nå indikatorene som måler kvaliteten på styresett nedover. All fremgang for demokratiske rettigheter siden 1989 er ila et par år nullet ut (V-dem).

  Undersøkelser viser at bare 3% av verdens befolkning bor i land med åpne sivile samfunn (CIVICUS). Denne tilbakegangen i demokratiske rettigheter har i mange tilfeller stor folkelig støtte (International IDEA).

  Land sine systemer for fordeling, bruk og kontroll av makt blir stadig mindre inkluderende, og møter i mindre og mindre grad gode formelle kontrollmekanismer. Likevel øker protestbølgene og den folkelige mobiliseringen rundt enkeltsaker som klima, rettigheter og økonomisk rettferdighet.


  Norge har godt styresett som en av sine utviklingspolitiske prioriteringer. Men er måten samfunn styres viktig for menneskelig og bærekraftig utvikling?

  • Er demokratifremme i bunn og grunn bare et vestlig prosjekt ment for å utvide sin innflytelse?

  • Nyter demokratiet som styreform fortsatt bred støtte?

  • Er måten land styres på noe andre land egentlig skal ha noen mening om?

  • Hvilken rolle kan og bør norsk utenrikspolitikk spille?

  Les mer og meld deg på

  Mediehenvendelser eller trenger du en fagekspert til ditt arrangement under Arendalsuka?

  UNDP Norge har et bredt nettverk av mange dyktige fagfolk som kan bidra med sin ekspertise på spørsmål knyttet til bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål, utviklingspolitikk, fattigdomsreduksjon, demokrati og utviklingspolitikk. Ta gjerne kontakt med Oda Steen dersom du ønsker noen fra vårt nettverk til ditt arrangement under Arendalsuka, eller for øvrige mediehenvendelser.

  Kontaktinfo