Хамтын оролцоотой байгаль орчны мониторинг гарын авлага

Хамтын оролцоотой байгаль орчны мониторинг гарын авлага

pdf (1MB)

Download

Хамтын оролцоотой байгаль орчны мониторинг гарын авлага

May 5, 2021

Шведийн Байгаль Хамгаалах Агентлагийн санхүүгийн дэмжлэгээр НҮБХХ-ийн хэрэгжүүлж буй "Байгаль орчны засаглал" хөтөлбөрийн хүрээнд Дорноговь аймгийн Айраг, Даланжаргалан, Төв аймгийн Баянжаргалан сумдад хэрэгжүүлсэн жишиг үйл ажиллагаанд суурилан уул уурхай бүхий бүс нутгуудад хамтын оролцоот байгаль орчны мониторинг хийх гарын авлагыг Хил хязгааргүй алхам ТББ-аас боловсруулан гаргалаа. A guidebook to conduct Participatory Environmental Monitoring in mining areas has been produced by Steps Without Borders NGO based on the pilot activities in Airag and Dalanjargalan soums of Dornogobi and Bayanjargalan soum of Tuv province in framework of the UNDP Environmental Governance Programme funded by the Swedish Environmental Protection Agency.