სახელმწიფო სერვისების მიწოდება და ეთნიკური უმცირესობების (აზერბაიჯანელები) ჩართულობის ეფექტურობის შეფასება. 2018

ქართულად

pdf (0.9MB)

Download

სახელმწიფო სერვისების მიწოდება და ეთნიკური უმცირესობების (აზერბაიჯანელები) ჩართულობის ეფექტურობის შეფასება. 2018

8 August 2019

პუბლიკაცია წარმოადგენს კვლევას თუ როგორ და რამდენად ეფექტურად იყენებენ ეთნიკურად აზერბაიჯანელი მოქალაქეებით კომპაქტურად დასახლებულ მუნიციპალიტეტებში იუსტიციის სახლისა და საზოგადოებრივი ცენტრების სერვისებს და რამდენად კმაყოფილია ადგილობრივი მოსახლეობა მომსახურების ხარისხით. კვლევის ფარგლებში ასევე შევისწავლი იქნა თუ როგორია ამ მუნიციპალიტეტებში იუსტიციის სახლებისა და საზოგადოებრივი ცენტრების საქმიანობის შესახებ სახელმწიფოს ხედვა და მოსახლეობის ინფორმირების სტრატეგია. მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე შემუშავდა რეკომენდაციები კომუნიკაციის არხებისა და ადგილობრივ ეთნიკურად აზერბაიჯანელთა საჭიროებების გაუმჯობესების კუთხით.

კვლევა მომზადებულია ბთკკ - პოლიტიკის კვლევის ჯგუფის მიერ პროექტის „საჯარო მმართველობის რეფორმის ხელშეწყობა საქართველოში“ ფარგლებში, რომელიც გაეროს განვითარების პროგრამისა (UNDP) და ბრიტანეთის მთავრობის მხარდაჭერით ხორციელდება.