Polovina građana vjeruje da je rodnu ravnopravnost nemoguće postići u potpunosti

June 16, 2021

Podgorica, 16. jun 2021. godine – Svaki drugi građanin vjeruje da se žene i muškarci toliko razlikuju da je rodnu ravnopravnost nemoguće u potpunosti postići. Takođe, polovina građana vjeruje da  poslodavac ima zakonsko pravo da traži potvrdu da kandidatkinja za posao nije u drugom stanju. Tri četvrtine zaposlenih u institucijama podržali bi uvođenje kvota za žene na visoko rangiranim rukovodećim pozicijama u Vladi.

To je pokazalo istraživanje o stavovima i percepcijama građana i zaposlenih u javnoj upravi o rodnoj ravnopravnosti, koje je rađeno na reprezentativnom uzorku i danas predstavljeno na konferenciji Kancelarije Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Crnoj Gori „Ravnopravnost u srcu uprave“.

Kad su u pitanju stavovi građana, istraživanje pokazuje da oko 60 odsto vjeruje da je za dobrobit djece poželjnije da muškarac radi,  a da se žena posveti porodici.

Iako se u javnoj upravi jasno percipira rodna neravnopravnost i diskriminacija žena, dvije trećine zaposlenih smatra da se danas pretjerano forsira pitanje rodne ravnopravnosti kao neprirodan i neostvarivi cilj, čime se suštinski ne poboljšava položaj žena u Crnoj Gori. Uprkos tome što žene čine tek četvrtinu ukupnog rukovodećeg kadra u javnoj upravi, dva od tri muškarca smatra da su one adekvatno zastupljene u organima upravljanja, dok su žene drugačijeg mišljenja. Naime, svaka druga žena smatra da treba da ih bude značajno više. Čak 60 odsto zaposlenih u javnoj upravi nije sigurno da li je u njihovoj instituciji u posljednjih godinu dana rađena rodna analiza.

Tamara Srzentić, ministarka javne uprave, digitalnog društva i medija, istakla je da su u Ministarstvu postavili ravnopravnost polova visoko na listu prioriteta.

„To je zaista jedan od strateških imperativa našeg tima. Vjerujemo da su različitost i ravnopravnost u inkluziji od vitalnog značaja za uspješnu organizaciju i da je za naš tim presudno da odražava različitost javnosti kojoj služimo. Cilj nam je povećati pristup, ukloniti barijere, razviti vještine i osnažiti ljude koji bi na neki način mogli biti marginalizovani i isključeni iz kreiranja i primjene vladinih politika, programa i usluga. Posvećeni smo promovisanju inkluzivnog okruženja u kojem će se svi pojedinci osjećati slobodno da se u potpunosti iskažu, gdje će njihova jedinstvenost biti cijenjena i gdje će se osjećati kao dio tima“, rekla je Srzentić.

Daniela Gašparikova, stalna predstavnica UNDP-a u Crnoj Gori, podsjetila je na Konferenciju o ženama u Pekingu, sa koje je prije 26 godina poručeno da je učešće žena u svim sferama društva osnov za dostizanje jednakosti i razvoja.

„Mnogi od nas bi pomislili da je četvrt vijeka dovoljno za dostizanje ciljeva postavljenih u Pekingu. Stvarnost je, ipak, drugačija. Žene na globalnom nivou, a samim tim i u Crnoj Gori, još uvijek nijesu dovoljno zastupljene na pozicijama donošenja odluka i na liderskim pozicijama. Put ka dostizanju rodne ravnopravnosti je dug i izazovan i zahtijeva sveobuhvatan pristup, odgovornost i zajedničko djelovanje svih: institucija u privatnom i javnom sektoru i pojedinaca”, rekla je Gašparikova, poručivši da će UNDP nastaviti dugogodišnji rad sa partnerima na osnaživanju žena u svim sferama života i boljem kreiranju i sprovođenju politika rodne ravnopravnosti.

Herman Špic, šef sekcije za saradnju u Delegaciji EU u Crnoj Gori, smatra da Crna Gora treba da intenzivira napore na integrisanju rodne perspektive u svoje politike i reforme, uključujući i sektor javne uprave.

“Ukidanje rodne neravnopravnosti u javnoj upravi važno je za tekuću reformu javne uprave u Crnoj Gori, koja je presudna za proces integracije Crne Gore u EU. EU će i dalje podržavati i pratiti rodno odgovornu reformu u Crnoj Gori”, naveo je Špic.

UNDP je u toku prethodne dvije godine, u saradnji sa Upravom za kadrove, intenzivno radio na podizanju kapaciteta u javnoj upravi, te sproveo akreditovani program obuke za trenere iz javne uprave, a 24 sertifikata danas su uručena polaznicima i polaznicima treninga.

Istraživanje o stavovima i percepcijama građana i zaposlenih u javnoj upravi o rodnoj ravnopravnosti preuzmite ovdje.