Priručnik za mapiranje koruptivnih rizika i izradu planova integriteta u javnim preduzećima i ustanovama u KS

Priručnik za mapiranje koruptivnih rizika i izradu planova integriteta u javnim preduzećima i javnim ustanovama u Kantonu Sarajevo

pdf (1MB)

Download

Priručnik za mapiranje koruptivnih rizika i izradu planova integriteta u javnim preduzećima i ustanovama u KS

2 December 2022

Projekt „Jačanje integriteta javnih preduzeća” (PEIP) koji provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) uz finansijsku podršku Vlade Kraljevine Norveške ima za cilj da ojača kapacitete Vlade Kantona Sarajevo za suzbijanje i prevenciju korupcije u javnom sektoru kroz jačanje upravljanja integritetom unutar sistema javnih preduzeća i javnih ustanova.

Djelujući u saradnji sa premijerom Kantona Sarajevo i na njegov zahtjev, UNDP je u okviru ovog projekta pružao Vladi Kantona Sarajevo pomoć u pogledu unapređenja dobrog upravljanja u odabranim javnim preduzećima i ustanovama, te uspostavljanju mehanizama integriteta i formulisanju i provođenju seta antikorupcijskih mjera usmjerenih na smanjenje rizika od korupcije u javnim preduzećima i institucijama. Jedna od tih mjera je i izrada plana integriteta, koji doprinosi javnim preduzećima i javnim ustanovama da vlastitom samoprocjenom u jednom dokumentu identificiraju, analiziraju i rangiraju rizike/rizične procese i faktore rizika koji se ostvaruju ili mogu ostvariti u poslovima i procesima koje obavljaju, te da identificiraju mjere za unapređenje integriteta za svaki identificirani rizik odnosno rizični proces.

Kao vid podrške u procesu izrade planova integriteta, u okviru Projekta izrađen je Priručnik za mapiranje koruptivnih rizika i izradu planova integriteta u javnim preduzećima i javnim ustanovama u Kantonu Sarajevo. Svrha ovog priručnika je da rukovodiocima javnih preduzeća i javnih ustanova te članovima imenovanih radnih grupa posluži kao praktičan alat za izradu plana integriteta, kao i da ponudi niz praktičnih napomena i primjera za ključne faze i korake u procesu izrade plana integriteta. Priručnik je prilagođen potrebama i specifičnostima javnih preduzeća i javnih ustanova u Kantonu Sarajevo i bazira se na iskustvima izrade plana integriteta u odabranim pilot javnim preduzećima i javnim ustanovama.

Regions and Countries