Xoá đói giảm nghèo

 • Hỗ trợ phân tích chính sách tài chính công

  Bộ Tài chính (MOF) đã thành lập một Nhóm Cố vấn Chính sách (PAG) để cố vấn độc lập có chất lượng cao về chính sách trực tiếp cho Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng như các lãnh đạo cấp cao khác trong bộ. PAG có trách nhiệm xây dựng cơ sở hạ tầng cơ bản về phân tích chính sách trong nội bộ bộ Tài chính và thực hiện phân tích chính sách và năng lực trong các ban ngành khác và các cơ quan liên kết với MOF.

 • Hỗ trợ Tổ Công tác thi hành Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư

  Dựa trên sự thành công của Dự án VIE 01/025: “ Hoàn thiện môi trường pháp luật kinh doanh” , Dự án: “ Hỗ trợ cho Tổ Công tác thi hành Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư” sẽ hỗ trợ Tổ Công tác thực hiện có hiệu quả hai luật trên.

 • Hỗ trợ xây dựng Chiến lược Phát triển Kinh tế - Xã hội thời kỳ 2011 – 2020

  Việt Nam đang nỗ lực to lớn để phát triển nhanh và bền vững với mục tiêu đưa đất nước trở thành một nước công nghiệp hoá và hiện đại hoá vào năm 2020. Việt Nam dự kiến sẽ trở thành nước thu nhập trung bình vào thời điểm kết thúc Chiến lược phát triển Kinh tế - Xã hội (PTKTXH) 10 năm hiện tại vào năm 2010.

Quản trị quốc gia theo nguyên tắc dân chủ

 • Hỗ trợ cải cách hành chính tại Thành phố Hồ Chí Minh 2008- 2011

  Cải cách hành chính (CCHC) là công tác trọng tâm của Chính phủ Việt Nam trong nỗ lực hướng tới sự phát triển lấy con người làm trung tâm. Các nỗ lực cải cách đóng vai trò đặc biệt quan trọng, đảm bảo mối liên hệ giữa tăng trưởng kinh tế và xoá đói giảm nghèo, và đưa đất nước hội nhập sâu rộng hơn nữa vào thị trường quốc tế và khu vực.

 • Tăng cường năng lực địa phương trong công tác theo dõi việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội (SCSM)

  Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) hàng năm và 5 năm đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong quá trình phát triển cấp quốc gia và địa phương ở Việt Nam. Tuy nhiên, trong quá khứ, việc thực hiện các KH phát triển KT-XH thường không đi cùng với công tác theo dõi và đánh giá (TD&ĐG) cần thiết và được coi là một nguyên nhân làm cho nó không đạt kết quả và hiệu quả mong muốn.

 • Tăng cường năng lực cho Hội Luật gia Việt Nam

  Hội Luật gia Việt nam (HLGVN) là một tổ chức “chính trị, xã hội và nghề nghiệp” thuộc Hiệp hội Khoa học và Kỹ thuật Việt nam (VUSTA). Hội hiện có khoảng 32,000 thành viên hoạt động ở nhiều ngành nghề pháp lý khác nhau.

Môi trường, Biến đổi khí hậu & Rủi ro thiên tai

Liên hệ UNDP tại Việt Nam
Liên hệ về các vấn đề chung: 84 4 3942 1495
registry.vn@undp.org