Quản trị quốc gia theo nguyên tắc dân chủ

image

Thông tin cơ bản: Bình đẳng giới ở Việt Nam

Mặc dù Việt Nam đã tiến những bước dài trong việc hướng tới đạt được bình đẳng giới, tình trạng chênh lệch giới vẫn còn tồn tại. Nếu đánh giá dựa vào các chỉ số quan trọng về giới thì xếp hạng của Việt Nam chỉ bằng với thứ hạng của các nước thu nhập thấp trong khu vực. Nếu đánh giá theo Chỉ sốmore

image

Tiến độ thực hiện Các Chỉ tiêu Phát triển Quốc tế/Các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ

Tại Việt Nam, đây là báo cáo đầu tiên kiểm điểm, đánh giá và phân tích về các IDT/MDG theo tiêu chuẩn quốc tế. Tiếp theo báo cáo này là một đợt nghiên cứu, đánh giá sâu hơn về “vận dụng các IDT/MDG cho phù hợp với tình hình Việt Nam” sẽ được thực hiện thông qua Nhóm Công tác về Xoá đói Giảm nghèomore

image

Tiếp cận đất đai của phụ nữ trong xã hội Việt Nam hiện nay

Vấn đề tiếp cận đất đai của phụ nữ thường được xem xét trong bối cảnh của sự áp bức, sự giải phóng, hay tính độc đáo của Việt Nam.  Nghiên cứu này tìm hiểu sự tiếp cận đất đai của phụ nữ ở 10 tỉnh thành của Việt Nam không theo các truyền thống như vậy. 10 địa điểm nghiên cứu được lựa chọnmore

image

Towards Gender Equality in Viet Nam: Through Dender-resposive National Policy and Planning - Gender Mainstreaming Guidelines

Mục đích của tài liệu về hướng dẫn lồng ghép giới trong hoạch định và thực thi chính sách là giúp cán bộ các ngành, các cấp nắm được vai trò và trách nhiệm của mình, hình thành các kỹ năng cần thiết để góp phần thực hiện mục tiêu bình đẳng giới ở Việt Nam thông qua công việc hàng ngày củamore

image

Tóm tắt tình hình giới

Báo cáo “Tóm tắt tình hình giới” dựa trên sự thay đổi quan trọng về phương thức tiếp cận toàn cầu nhằm đạt được bình đẳng giới. Chúng ta biết rằng bình đẳng giới không thể đạt được thông qua một nhóm hay một số cá nhân. Chỉ có thể đạt được bình đẳng giới khi có sự quan tâm chỉ đạo tích cực của cácmore

image

Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước đối với ngành dịch vụ

Đây là báo cáo được thực hiện trong khuôn khổ Dự án “Tăng cường năng lực Quản lí và Xúc tiến hoạt động Thương mại Dịch vụ ở Việt Nam trong Bối cảnh Hội nhập - VIE/02/009", do Chương trình Phát triển của Liên Hợp Quốc (UNDP) tài trợ, Vụ Thương mại và Dịch vụ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (MPI) là cơmore

CÔNG VIỆC CỦA CHÚNG TÔI - QUẢN TRỊ QUỐC GIA THEO NGUYÊN TẮC DÂN CHỦ

Trong thập kỷ vừa qua, Việt Nam được công nhận là nước có mức thu nhập trung bình nhờ đạt được kết quả tăng trưởng kinh tế đầy ấn tượng. Tuy nhiên, tốc độ phát triển của các lĩnh vực xã hội, kể cả giáo dục và y tế, lại kém hơn góp phần làm giảm tốc độ phát triển con người. Điều này cho thấy hệ thống quản trị quốc gia vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức để theo kịp quá trình phát triển kinh tế. Công tác hỗ trợ về quản trị quốc gia của UNDP Việt Nam tập trung vào ba trụ cột chính: quyền con người, pháp quyền và tiếp cận công lý, cùng với phát triển quốc hội và cải cách hành chính công. Các biện pháp can thiệp của chúng tôi trong lĩnh vực quản trị được thực hiện thông qua các dự án do quốc gia điều hành và sự tham gia của các cán bộ tư vấn chính sách về quản trị của tổ chức chúng tôi.

XEM THÊM