Socijalno uključivanje

image

Priručnik o modelima pružanja usluga socijalne zaštite

Naglasak Priručnika o modelima pružanja usluga socijalne zaštite je na ugovaranju socijalnih usluga, odnosno na finansijskoj podršci organizacijama civilnog društva u pružanju socijalnih usluga najranjivijim marginalizovanim grupama, koje treba da se obezbjeđuju na nivou zajednice. Priručnik jeViše

image

Socijalno uključivanje - pregled naših aktivnosti

Socijalna isključenost u Crnoj Gori u najvećoj mjeri utiče na ugrožene grupe poput siromašnih, dugoročno nezaposlenih, žena, starih osoba, penzionera sa malim prihodima, osoba sa invaliditetom, izbjeglica i interno raseljenih, osoba sa HIV/AIDS, romske i egipćanske manjine itd. SuzbijanjeViše

image

Studija o nasilju u porodici i nasilju nad ženama u Crnoj Gori

Svrha ove studije je da ukaže na percepciju, intenzitet i oblike nasilja u porodici i nasilja nad ženama u Crnoj Gori. Cilj istraživanja je bio da ponudi konstruktivne predloge za bolje razumijevanje ove pojave i preporuke za efikasan odgovor svih aktera u pružanju pomići, podrške i zaštiteViše

image

Studija o održivim rješenjima za stanovnike Konika

U okviru projekta „Trajno rješenje za izbjeglice, raseljene i domicilne Rome u Crnoj Gori“, koji je finansirala Multi Partner fondacija, sprovedeno je sveobuhvatno istraživanje o različitim aspektima života stanovnika Konika, predgrađa u glavnom gradu Crne Gore Podgorici. Studija je otvorila nekaViše

image

Žene u politici

Ovo istraživanje ispituje stavove, mišljenja i percepcije o položaju žena u politici, a ima za cilj da pruži bolje razumijevanje o tome kako najvažniji društveni i politički akteri doživljavaju status žena u crnogorskoj politici. Istraživanje daje: 1) Analizu pravnog okvira i postojećih mehanizamaViše

Čime se bavimo - Socijalno uključivanje

Unapređujemo socijalnu inkluziju kroz jačanje institucionalnog odgovora i usluga za najugroženije, i bolji kvalitet života svih muškaraca i žena kako bi u potpunosti ostvarili svoje mogućnosti.

 

Naš cilj je da pomognemo Crnoj Gori da prevaziđe siromaštvo, socijalnu isključenost i rodnu neravnopavnost, čime će se ubrzati i agenda za integraciju zemlje u EU.

Više