ვრცლად

Georgia tolerance
პანკისის ხეობის მაცხოვრებელი. ფოტო: დავით ხიზანიშვილი/UNDP

გაეროს განვითარების პროგრამა მხარს უჭერს დემოკრატიულ რეფორმებს გატარებას აღმასრულებელ, საკანონმდებლო და სასამართლო ხელისუფლებაში. ჩვენი პრიორიტეტებია:

  • ეფექტური საჯარო სექტორი;
  • ძლიერი პარლამენტი;
  • ხელმისაწვდომი მართლმსაჯულება;
  • თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნები;
  • დეცენტრალიზაცია და ქმედითი ადგილობრივი თვითმმართველობა;
  • რეგიონული და ადგილობრივი განვითარება;
  • პროფესიული და დამოუკიდებელი მედია;
  • ღია და ამავროულად, დაცული საზღვრები;
  • გენდერული თანასწორობა;
  • ადამიანის უფლებებისა და თავისუფლებების დაცვა, ეროვნული, ეთნიკური, რელიგიური და სექსუალური უმცირესობების, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანებისა და მოწყვლადი თემების უფლებების პატივისცემა.

თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნები

UNDP Georgia elections
2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები. დავით ხიზანიშვილი/UNDP

ბოლო წლებში საქართველომ აჩვენა სახელმწიფოებრივი სიმწიფე, რაც გამოიხატა დემოკრატიული არჩევნების ჩატარებითა და ძალაუფლების მშვიდობიანი გადაბარებით.

2012 საპარლამენტო არჩევნები ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებათა ოფისმა (OSCE/ODIHR) წინგადადგმულ ნაბიჯად შეაფასა. მათი ანგარიშის მიხედვით, საქართველოს საარჩევნო ადმინისტრაცია პროფესიულად გაუძღვა ამ მნიშვნელოვან პროცესს, ხოლო Freedom House-ის 2013 წლის კვლევის მიხედვით, საქართველომ დაიმკვიდრა არჩევითი დემოკრატიის სტატუსი.

ევროსაბჭოს ადგილობრივი და რეგიონული თვითმმართველების კონგრესის დასკვნის მიხედვით, რამდენიმე შემთხვევისა და ცალკეული დარღვევების მიუხედავად, 2014 წლის თვითმმართველობის არჩევნები ჩატარდა მშვიდ გარემოში. ასევე, გაუმჯობესდა არჩევნების ჩატარების ადმინისტრაციული და ტექნიკური მხარე, მედიის დამოუკიდებლობის ხარისხი და საინფორმაციო საშუალებებთან პოლიტიკური სუბიექტების წვდომა, ამომრჩეველი იყო უფრო ღია და მასზე არ ხორციელდებოდა ზეწოლა. (წყარო: თვითმმართველობის არჩევნების დაკვირვება, 15 ივნისი 2014)

პროფესიული საარჩევნო ადმინისტრაცია, ახალი საარჩევნო კოდექსი, მედიისა და ადგილობრივი დამკვირვებლების გაზრდილი პროფესიონალიზმი, აქტიური სამოქალაქო საზოგადოება და ინფორმირებული ამომრჩეველი წარმოადგენდა საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესების წინაპირობას. ამ წარმატებაში მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა გაეროს განვითარების პროგრამის 10-წლიანმა საქმიანობამ საარჩევნო სისტემების დახვეწის კუთხით.(ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებათა ოფისი)

სასამართლო სისტემის რეფორმა

UNDP Georgia justice
კონსულტაცია იურიდიული დახმარების სამსახურის გორის ბიუროში. მაისი 2010. ფოტო: დავით ხიზანიშვილი/UNDP

გაეროს განვითარების პროგრამა მხარს უჭერს საქართველოს სასამართლო სისტემის რეფორმირების პროცესს.

ჩვენ ვთანამშრომლობთ საქართველოს იუსტიციის სამინისტროსთან, საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების სამინისტროსთან, სასამართლოებთან,  სახალხო დამცველთან და ადამიანის უფლებების დამცველ ორგანიზაციებთან.

ჩვენმა ხელშეწყობამ მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა სასამართლოს გამჭვირვალეობის გაზრდაში, მოსამართლეებისა და ადვოკატების პროფესიული კვალიფიკაციის ამაღლების სისტემის განვითარებასა და  იურიდიული დახმარების სამსახურის ჩამოყალიბებაში.

საკონტაქტო ინფორმაცია

გიგი ბრეგაძე, დემოკრატიული მმართველობის ჯგუფის ხელმძღვანელი

gigi.bregadze@undp.org