გარემოს დაცვა და ენერგეტიკა

image

საძოვრები ვაშლოვანის ეროვნულ პარკში

კვლევაში შესწავლილია ვაშლოვანის ეროვნული პარკის საძოვრები. ის მომზადებულია ევროკავშირისა და გაეროს განვითარების ერთობლივი პროექტისათვის: საძოვრების მდგრადი მართვა. კვლევაში გამოვლენილია პარკის ყველაზე დეგრადირებული ტერიტორიები, საძოვრები დახარისხებულია დეგრადაციისა და პროდუქტიულობის მიხედვით;მეტი

image

საძოვრები ვაშლოვანის ეროვნულ პარკში: იურიდიული და ინსტიტუციური ასპექტები

კვლევა მომზადებულია ბიო-მრავალფეროვნების დაცვისა და კვლევის ცენტრის მიერ. მასში მიმოხილულია ვაშლოვანის ეროვნულ პარკში საძოვრების გამოყენების იურიდიული და ინსტიტუციური ასპექტები. კვლევა შეისწავლის საძოვრების მართვის გავრცელებულ პრაქტიკას, საკუთრების უფლებებს, საძოვრების გაქირავების პროცედერებს,მეტი

image

ჭაჭუნას ტერიტორიაზე საძოვრების გამოყენების მიზანშეწონილობის ანალიზი

კვლევა მომზადებულია დედოფლისწყაროს რაიონში ჭაჭუნას ტერიტორიებზე საველე სამუშაოების ჩატარების შედეგად. ის მიმოიხილავს ამ ტერიტორიაზე მდებარე საძოვრების გამოყენების მიზანშეწონილობას და ადარებს ამჟამად გამოყენებულ საძოვრებს. პუბლიკაციაში მოყვანილია მცენარეული საფარის კვლევის შედეგები. კვლევისმეტი

გარემოს დაცვა და ენერგეტიკა

გაეროს განვითარების პროგრამა მხარს უჭერს საქართველოს მთავრობას გარემოს დაცვის მდგრად მართვაში, კლიმატის ცვლილებების სტრატეგიების შემუშავებასა და ბუნებრივი და ადამიანების ჩარევით გამოწვეული კატაკლიზმების რისკების შემცირებაში.

მეტი